Članovi CENTRA

Jelena Radoman


Jelena Radoman je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i članica Centra za istraživanje javnih politika. Autorka je brojnih radova koji se bave reformom sektora bezbednosti, ruskom spoljnom i unutrašnjom politikom i bezbednošću ranjivih grupa, a angažovana je kao konsultantkinja na više projekata u srodnim oblastima.
 
Saradnica Centra je od 2011. godine, od kada učestvuje u osmišljavanju i sprovođenju istraživanja o bezbednosti ranjivih grupa i reformi sektora bezbednosti u Srbiji. U timu Centra sprovela je istraživanja o bezbednosti LGBTIQ populacije i Romkinja i Roma u Srbiji i analizi sadržaja nastavnog materijala u vojnom školstvu u Srbiji.
 
Dobitnica je OSI – Čivning stipendije za 2007/2008. godinu za master studije Politika, bezbednost i integracije na Školi za slavonske i istočno-evropske studije Univerzitetskog Koledža London na kom je završila studije 2008. godine. Takođe je bila gostujuća istraživačica Helenskog instituta za međunarodne odnose u Atini, dobitnica stipendija Evropskog fonda za Balkan i Misije OEBS u Srbiji. Opširnije..

 

Tanja Jakobi


Tanja Jakobi, istraživač i projekt menadžer, pridružila se Centru u jesen 2010. kao specijalista za komunikacije i istraživač fokusiran na analizu diskursa, diskriminaciju i socijalna pitanja. Od 2015. godine, je i projekt menadžer u Centru. Jakobi je 2016. uspešno završila onlajn kurs "Kako sprovoditi istraživanja relevantna za oblikovanje javnih politika” za starije istraživače u okviru granta Think Tank Fonda dodeljenog Centru.

Trenutno radi na projektu Centra: Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice (2016).

Jakobi je bila uključena u sledeće projekte Centra: Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji (2016), Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO (2015), Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti (2015), Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti (2015), Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji (2014), Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva (2012/13).

Jakobi ima 28+ godina iskustva u novinarstvu kao reporter, urednik i glavni urednik u vodećim srpskim medijima, trener, i dopisnik stranih medija. 
 
Od početka 2000. godine, radila je kao ekonomski konsultant i konsultant u kreiranju i sprovođenju komunikacionih strategija za potrebe UNDP, Evropske komisije i drugih. 
 
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu, na katedri za filozofiju, Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Univerzitetu Baruch u Njujorku u oblasti ekonomskog novinarstva i javnih finansija. Jakobi je 2003. godine dobila američku državnu stipendiju Ron Brown Fellowship. Bila je jedan od prvih novinara polaznika koji su se usavršavali u okviru Initiative for Policy Dialogue (IPD) nevladine organizacije koju je osnovao ekonomista i nobelovac Džozef Štiglic. Opširnije..
 

Marina Tadić


Marina Tadić je članica Centra za istraživanje javnih politika. Master iz Međunarodne bezbednosti završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i diplomirala na Odeljenju za međunarodne odnose.

Učestvovala je u više projekata CENTRA, pre svega onih koji se odnose na bezbednosne politike i ljudsku bezbednost. U okviru  projekta Lokalni demokratski problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti vodila je fokus grupe i radionice za srednjoškolce/ke i omladinske aktiviste/kinje na temu ljudske bezbednosti i demokratske kontrole sektora bezbednosti. Ko-autorka je studija CENTRA Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva Republike Srbije i Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji. Bila je saradnica na izradi analize Oružje na meti, kao i autorka kratke analize CENTRA ZA i PROTIV Verske služba u Vojsci Srbije.

Marina je pohađala više kurseva i seminara o bezbednosnim politikama, među kojima je i kurs Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije o multinacionalnim operacijama. Učestvovala je u programima Nacionalnog demokratskog instituta za mlade lidere “Youth Leadership Academyˮ i “Young Leaders of Serbia”.  Bila je među najboljim društveno aktivnim studentima koji su 2012. godine izabrani za program Evropskog pokreta „Dobrodošli u Nemačku”, kao i među polaznicama mentorskog programa Evropskog pokreta „Podeli znanje, postani mentorkaˮ. Radno iskustvo sticala je i kao stažistkinja Narodne skupštine Republike Srbije i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i volonterka u Narodnoj kancelariji predsednika Republike. Oblasti koje je posebno zanimaju su ljudska bezbednost, reforma sektora bezbednosti i sistema odbrane, ranjive grupe, sukobi oko resursa i nove pretnje miru.

Bila je zaposlena kao istraživačica u CENTRU od februara 2013. do jula 2015. godine. Opširnije..

Maja Kovač


Maja Kovač je zaposlena u Centru od 2015. godine. Kao istraživačica radi na projektu Nacionalni HDR: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?. Maja se već više od 13 godina bavi ključnim pitanjima društvenog, ekonomskog i političkog razvoja u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana. Njeno profesionalno iskustvo uključuje učešće na istraživačkim projektima nacionalnih i međunarodnih neprofitnih organizacija (Program Ujedinjenih nacija za razvoj—UNDP, Global Integrity, Balkanska istraživačka novinarska mreža—BIRN, Centar za slobodne izbore i demokratiju—CeSID i Centar za menadžment) u oblastima razvoja civilnog društva, socijalne inkluzije, borbe protiv diskriminacije i smanjenja siromaštva, praksi dobrog upravljanja, borbe protiv korupcije i tranzicione pravde. 

Maja objavljuje radove iz oblasti socijalnog kapitala, socijalne inkluzije i aktivnog građanskog angažovanja u i kroz sport, rodne perspektive u istraživanjima socijalnog kapitala u kontekstu poluperiferije, zatim iz oblasti nasilja u sportu, kao i vetinga kao forme tranzicione pravde i analize anti-korupcijskih javnih politika u Srbiji.

Doktorirala je iz oblasti sociologije (sporta) na Univerzitetu Central Lancashire, Preston, Velika Britanija u februaru 2015, a magistrirala je 2002.godine na Univerzitetu društvenih nauka Pierre Mendès France Grenoble II. Osnovne studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Opširnije..

Jelena Šapić


Jelena Šapić je saradnica CENTRA od novembra 2015. godine. Master studije na odseku za međunarodne odnose i evropske studije završila je 2014. godine kao stipendista Centralno-evropskog univerziteta, sa tezom ,,Evolucija ekonomskog poretka na Zapadnom Balkanu: Strane direktne investicije kao motor (ne)razvoja’’. Prethodno je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smer: međunarodni odnosi. 

Jelena je završila niz dodatnih usavršavanja kao što su Studije budućnosti Beogradske otvorene škole i letnja škola o terorizmu i borbi protiv terorizma u Olimpiji (Grčka). Takođe, učestvovala je u TRAIN programu za Zapadni Balkan koji je organizovan od strane Nemačkog saveta za međunarodne odnose (DGAP). Tokom ovog programa, sprovela je istraživanje o uticaju briselskih sporazuma na bilateralnu trgovinu i slobodu kretanja između Kosova i Srbije. Rezultate i preporuke ovog istraživanja predstavila je zvaničnicima u Briselu. Jelena je radila u Institutu za ekonomski teritorijalni razvoj i volontirala u nevladinim organizacijama u Kragujevcu. Teme koje je posebno zanimaju su: socijalno-ekonomske nejednakosti, tranzicioni procesi na Zapadnom Balkanu, obrazovanje i migracija. Opširnije..

Darko Stalevski


Darko Stalevski je internacionalni konsultant sa više od 15 godina iskustva u razvoju, finansiranju i implementaciji projekata. Radio je kao projekt menadžer za internacionalne organizacije i institucije poput Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija, Delegacije Evropske komisije, Dečjih sela i ADRA-e International, ali takođe i za korporacije (Koka-kola kompanija & Hyatt), kao i za brojne lokalne nevladine organizacije. Vodio je multinacionalne timove do 50 zaposlenih i sa više od 500 volontera u implementaciji širokog spektra projekata:
 
• Ekonomski razvoj;
• Program hitne pomoći izbeglicama sa Bliskog Istoka;
• Zaštita životne sredine;
• Razvoj opštinske infrastrukture;
• Pomoć žrtvama poplava.
 
Kao iskusan pregovarač, medijator i fasilitator, često je posredovao u pregovorima između centralnih vlasti, privatong sektora i internacionalnih institucija po pitanju razvoja i implementacije projekata. Tokom EU MISP-a koordinirao je rad velike grupe donatora uključujući predstavnike Svetske banke, Evropske investicione banke, Saveta Evrope, Delegacije Evropske komisije i sedam ministarstava, pomažući im u njihovim naporima da standardizuju i ubrzaju razvoj infrastrukturnih projekata u Srbiji. Opširnije..
 

Milan Lukić


Milan Lukić je istraživač i saradnik na sajtu Centra i radio je na projektu Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji (2016) a tokom 2012. i 2013. je sarađivao na razvoju sajta Centra.

 
Ima 25+ godina iskustva kao novinar i radio voditelj. Od 1991. do 2010. godine je radio kao novinar i voditelj na Radio B92 i bio administrator bloga ove medijske kuće, od 2010. do aprila 2015. bio je novinar magazina ‚‚Biznis i Finansije". Danas radi kao urednik i webmaster nekoliko websajtova.
Studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, završio BBC novinarsku specijalizaciju, radio kao UN prevodilac i kopirajter. Opširnije..

Filip Stojanović


Filip Stojanović je član Centra od oktobra 2016. godine. Master studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu završio je 2016. godinie odbranivši tezu „Konceptualizacija nacionalnog interesa u studijama bezbednosti.“ Na istom fakultetu je završio i osnovne akademske studije. Tokom studija, učestvovao je u radu istraživačkih centara. Od januara do oktobra 2015. godine angažovan je kao student demonstrator na Fakultetu bezbednosti na predmetima Sistemi bezbednosti, Obaveštajne i bezbednosne služne i Uvod u studije bezbednosti, dok je od marta do septembra 2015. godine bio stažista u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP na projektu „Unapređena otpornost za odgovor na vanredne situacije“. 

Završio je Zimsku školu međunarodnih odnosa „Aktuelni politički i bezbednosni izazovi u međunarodnim odnosima“ koju je organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beograd, kao najbolji polaznik. Filip je posebno zainteresovan za ljudsku bezbednost, reformu sektora bezbednosti, nacionalnu i urbanu bezbednost. U toku dosadašnjeg istraživačkog rada, Filip je objavio nekoliko naučnih radova u časopisima iz kategorije M53, kao i nekoliko predloga praktičnih politika.

 

Raniji članovi CENTRA


Marko Milanović je istraživač čije su osnovne oblasti interesovanja socijalna zaštita i omladinske politike. Glavna oblast njegove ekspertize je korišćenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih tehnika primenjenih u oblasti ocenjivanja različitih programa iz oblasti socijalne zaštite vezanih za potrebe osetljivih kategorija stanovništva kao što su prodice sa decom sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovine ljudima, decu van bioloških porodica i drugo. U oblasti omladinskih politika bavio se pre svega evaluacijom rada kancelarija za mlade, vršnjačkom medijacijom, edukacijom, koučingom. Takođe se bavio i planovima integriteta i integritetom sudstva, projektima zasnovanim na PISA istraživanju, i društveno odgovornim poslovanjem.Autor je brojnih publikacija objavljenih u domaćim I međunarodnim časopisima i zbornicima. 

Marko Milanović je trenutno angažovan na projektu CENTRA Nacionalni HDR: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji? Prethodno je radio na projektu CENTRA Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji i Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima.

Lenka Petrović je bila zaposlena kao mlađa istraživačica na projektu ‚‚Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja" koji je CENTAR sproveo u okviru Programa promocije regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Lenka je diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju, sa prethodnim radnim iskustvom kao asistentkinja savetodavaca u Poljoprivrednoj i savetodavnoj stručnoj službi Kruševac, i kao saradnica Društva argrarnih ekonomista Srbije na projektu ‚‚Strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji”. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,17 i bila dobitnica stipendija Republike Srbije, Fonda za podsticanje mladih talenata Kruševac i stipendije opštine Zemun. Završava master na istom fakultetu iz oblasti agroekonomije, a pohađala je i trening Poslovno planiranje i izrada biznis plana u organizaciji CEFE i USAID. 

Radila je na projektu CENTRA ‚‚Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja".

Jelena Bjelica je nezavisna istraživačica i novinarka. Radila je sa UNDP Kosovo kao analitičarka programa od 2009 do 2010 i sa UNODC Avganistan od 2010 do 2014. Njene skorije publikacije uključuju: Networks of Regressive Globalization and Challenges to International Assistance Report: Case Study Afghanistan, Bojicic-Dzelilovic V. and Kostovicova D. (eds), London Schoolof Economics and Political Science (2012); Human Trafficking and National Security in Serbia, in Migrations and Media, Moore, K., Gross, B. Threadgold, T. (eds.), Peter Lang Publishing Group (2012); Briefing Paper on 2009 Annual Programme for Kosovo (under UNSCR 1244/99) under the Instrument of Pre-Accession in the context of the 2009 ‘enlargement package'; European Parliament, Brussels (2010).

Bjelica je tokom rada u CENTRU objavila predlog praktične politike Ljudska prava i trgovina oružjem: Nova paradigma?

Ivona Lađevac je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kom je prethodno diplomirala i magistrirala. Završila je specijalizaciju iz oblasti pravno-političkog sistema EU, kao i seminare „Jačanje kapaciteta javne uprave za pristupanje Srbije EU“, „Radne migracije na području Zapadnog Balkana“ i „Pisanje predloga projekata za FP7“. Ivona je od 2001. godine istraživačica saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Osnovne oblasti njenog akademskog interesovanja jesu pravo EU i međunarodni odnosi. Tokom 2010. godine bila je koordinatorka IPA projekta „Rasprava o evropskoj budućnosti Srbije: glas civilnog društva u procesu donošenja odluka“. Autorka je brojnih članaka, koautorka jedne monografije i urednica nekoliko zbornika radova. 

Marija Stanković, Roma Fellow 2015. Kao mlađa stručna saradnica, bila je angažovana na poslovima programske podrške i koordinacije u CENTRU. Zaposlena je u CENTRU nakon što je odabrana za podršku u okviru programu “Promocija zapošljavanja mladih Roma i Romkinja”  Centralno-evropskog univerziteta (CEU) iz Budimpešte, koji finansira National Endowment for Democracy (NED).U konkurenciji think-tankova iz Srbije i Makedonije Centar za istraživanje javnih politika izabran je za domaćina. Marija je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a ima višegodišnje iskustvo kao stažistkinja u Delegaciji Evropske Unije i Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije. Karijeru je započela u vodećim nevladinim organizacijama u Srbiji.