Ko smo mi

UDRUŽENJE ,,CENTAR”: KO SMO MI?

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) je nevladina organizacija istraživačkog usmerenja (think tank), osnovana 2010. godine koja se bavi se ispitivanjem efekata javnih politika u domenu bezbednosti i socio-ekonomskog statusa građana. Cilj CENTRA je da svojim aktivnostima utiče na poboljšanje primene, ili na promenu tih politika.


KO ČINI CENTAR?

Osnivači CENTRA su: Branka Anđelković, Pavle Golicin i Svetlana Đurđević-Lukić (direktorka Centra do septembra 2016.).

CENTAR okuplja istraživače koji imaju značajno domaće i međunarodno iskustvo. Članovi CENTRA suTanja Jakobi izvršni direktor, dr Maja Kovač, Jelena Šapić, Marina TadićDarko StalevskiFilip Stojanović, Srđan KoraćJelena Radoman i Milan Lukić.

U Savetodavnom odboru CENTRA su: Vladimir Bilandžić, PhD, prof. dr Natalija Bogdanov, prof. dr Dejan Milenković, Miroslav Ružica, PhD.

 

KOJE PROJEKTE SPROVODI CENTAR I ZBOG ČEGA SU ONI ZNAČAJNI?

Bezbednost, inkluzivnost i reprezentativnost ugroženih i ranjivih grupa su u istraživačkom fokusu CENTRA. CENTAR neguje multidisciplinarni pristup i u prvi plan stavlja kvalitativna terenska istraživanja jer smatra da je za formulisanje održivih javnih politika važno sagledati problematiku i na centralnom i na lokalnom nivou.

CENTAR je do sredine 2017. sproveo više od 20 projekata, uključujući i one na regionalnom nivou. Nalazi i preporuke proizašli iz sprovedenih projekata javno su dostupni na sajtu CENTRA u formi kratkih analiza, prikaza, izveštaja o istraživanjima i studija. Aktivnosti CENTRA obuhvataju i amalize medijskog izveštavanja, kao i edukacije i podizanje kapaciteta u ključnim oblastima delovanja CENTRA.

 

KO PODRŽAVA CENTAR?

Projekte CENTRA podržale su međunarodne organizacije i agencije (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS, Program Ujedinjenih Nacija za razvoj - UNDP, UNICEF, Kancelarija Ujedinjenih Nacija za projektne usluge - UNOPS, Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga - DCAF), ministarstva i kancelarije Republike Srbije, privatni donatori – SDC i OSI, i inostrane akademske institucije.

Centar podržava i Think Tank Fond Fondacije instituta za otvoreno društvo kroz grant za organizacioni razvoj.

 

SA KIM I KAKO SARADJUJE CENTAR?

CENTAR sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama različitog profila, uključujući nacionalni Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Udruženje Evropski policajci Romske nacionalnosti, Centar za socijalne politike, itd. CENTAR učestuje u radnim grupama za poglavlja 24, 30, 31 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji. CENTAR prilaže komentare na predloge strategija, zakona i akcionih planova iz oblasti svoje ekspertize. CENTAR je bio aktivan u Radnoj grupi Vlade Srbije za pripremu NAP za sprovođenje UN Rezolucije 1325 za period 2016-2020, a sada je članica Mreže organizacija civilnog društva - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji za praćenje Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Takođe sarađuje sa domaćim i stranim akademskim institucijama, poput CEU Center for Policy Studies i London School of Economics.

 

Odabrani projekti CENTRA:

Bezbednost ranjivih grupa

 

Socio-ekonomske politike - inovativni pristupi

 

Participacija i ljudska prava

 

Socijalna inkluzija