Filip Stojanovic

Filip Stojanović je član Centra od oktobra 2016. godine. Master studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu završio je 2016. godine odbranivši tezu „Konceptualizacija nacionalnog interesa u studijama bezbednosti.“ Na istom fakultetu je završio i osnovne akademske studije. Tokom studija, učestvovao je u radu istraživačkih centara. Od januara do oktobra 2015. godine angažovan je kao student demonstrator na Fakultetu bezbednosti na predmetima Sistemi bezbednosti, Obaveštajne i bezbednosne služne i Uvod u studije bezbednosti, dok je od marta do septembra 2015. godine bio stažista u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP na projektu „Unapređena otpornost za odgovor na vanredne situacije“. Završio je Zimsku školu međunarodnih odnosa „Aktuelni politički i bezbednosni izazovi u međunarodnim odnosima“ koju je organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beograd, kao najbolji polaznik. Filip je posebno zainteresovan za ljudsku bezbednost, reformu sektora bezbednosti i nacionalnu bezbednost. U toku dosadašnjeg istraživačkog rada, Filip je objavio nekoliko naučnih radova u časopisima iz kategorije M51 i M53, kao i nekoliko predloga praktičnih politika.

Trenutno radi na projektu Centra: Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika (2016/2017), Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca” (2017).  

Izabrani skorašnji radovi:

Paraušić, A., Stojanović, F. (2017). Geopolitički elementi  u strateškim dokumentima u oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije. Vojno delo. (Prihvaćeno za objavljivanje).

Stojanović, F. (2017). Konceptualizacija nacionalnog interesa u teorijskim pristupima realizma. Godišnjak Fakulteta bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti, str. 143-164.

Stojanović, F. (2016). Instrumenti i modeli za ispitivanje i merenje integriteta policije (prihvaćen apstrakt). Zbornik apstrakata. Banja Luka: StES.

(U  grupi  autora) Evropska bezbednost se menja. A naša? U: Albahari, N., Kajganović, J. (Prir.). Zbirka predloga praktičnih politika perspektiva mladih lidera (2016). Beograd: ISAC Fond.

Živković, V., Stojanović, F. (2015). Borci iz Srbije u ratu u Siriji – pravni i politički tretman po povratku. Godišnjak Fakulteta bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti, str. 145-164.

Paraušić, A., Stojanović, F. (2014). Međunarodna bezbednost: teorijski pristupi (prikaz zbornika). Godišnjak Fakulteta bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti, str. 265-269.

(U  grupi  autora)  OCD  i  bezbednosne  službe:  dokle  dopire  pogled  javnosti,  a  gde  se  diže  zid  tajnosti? U: Albahari, N., Kajganović, J. (Prir.). Zbirka predloga praktičnih politika perspektiva mladih lidera (2014). Beograd: ISAC Fond, str. 49-64.