Tekst konkursa

POZIV ZA STUDENTSKE RADOVE

 

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) poziva sve zainteresovane studente osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih studija da učestvuju na drugom nagradnom konkursu za najbolje radove iz oblasti ljudske bezbednosti. Rok za dostavljanje radova je 15. septembar 2018. godine.

Nagradni konkurs „Svetlana Đurđević Lukić“ nastao je sa idejom promocije i operacionalizacije koncepta ljudske bezbednosti. Dugogodišnji angažman i doprinos empirijskom i teorijskom istraživanju ljudske bezbednosti kojim se tragično preminula koosnivačica CENTRA bavila, predstavlja pokretačku ideju ovog nagradnog konkursa. Svetlanin rad će ostati upamćen kao trajan doprinos u ovoj oblasti. Imajući u vidu da je Svetlana Đurđević Lukić tragično stradala u saobraćajnoj nesreći, pored definisanih tema ovogodišnjeg konkursa, CENTAR poziva studente da kroz svoje radove daju doprinos temi bezbednosti u saobraćaju.

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

  • Postkonfliktna društva i proliferacija lakog i malokalibarskog oružja;
  • Bezbednost ranjivih grupa;
  • Informaciona (sajber) bezbednost;
  • Prirodne katastrofe i bezbednost u zajednici;
  • Novi izazovi zdravstvene bezbednosti;
  • Bezbednost u saobraćaju;

Najbolja dva rada (jedan rad iz kategorije osnovnih studija i jedan rad iz kategorije studija drugog stepena) biće nagrađeni tromesečnom, odnosno dvomesečnom stipendijom. Radovi će biti objavljeni u dvojezičnom zborniku zajedno sa ostalim odabranim radovima. Autorima radova će nagrade biti dodeljene na svečanosti koja će biti održana u decembru 2018. godine u Beogradu.

Uslovi konkursa

Na konkurs mogu učestvovati studenti i studentkinje iz Srbije (ili inostranstva koji su na studijskom boravku ili razmeni) osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih studija, sa privatnih i državnih fakulteta iz svih naučnih oblasti (medicinskih, društveno-humanističkih, prirodnih, tehničkih). Neophodan kriterijum jeste da kandidatima ne ističe studentski status do decembra, kada će se odlučivati o pobednicima, jer se prilikom odobravanja stipendije potpisuje ugovor, te je neophodno podneti potvrdu sa fakulteta o studiranju.

Radovi se dostavljaju na srpskom jeziku, latiničnim pismom. Strana imena i termini pišu se u transkripciji prilagođenoj srpskom jeziku, a kada se strano ime ili termin prvi put navodi, u zagradi se daje izvorno pisanje, u kurzivu. Izuzetak su latinski termini, koji se pišu u originalu.

Obim

Obim rada ne treba da bude duži od 3000 reči. U obim rada nisu uračunati sažeci, reference i prilozi.

Format

Rad treba da se dostavi u Microsoft Word (sa .doc ili .docx ekstenzijom) formatu, A4 (210x297) stranice, sa marginama 2,5 cm (sve margine) i obostranim poravnanjem (Justified), veličina slova 12, sa proredom od 1,5. Koristiti font Times New Roman.

Izgled i struktura rada

Prva stranica članka treba da sadrži naziv članka, ime i prezime autora i njegovu punu afilijaciju (npr. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti). Zvezdicom označiti autora koji je određen za korespondenciju i u fusnoti navesti podatke o kontaktu (e-mail). Zatim sledi naslov rada koji se piše velikim, bold slovima. Naslov rada mora jasno da upućuje na problem/predmet koji se u tekstu razmatra; ukoliko je potrebno, podnaslovom se može bliže odrediti prostorno-vremenski, društveno-istorijski, disciplinarni, teorijsko-metodološki kontekst u kojem se problem/predmet razmatra.

Nakon naslova sledi sažetak. Sažetak na srpskom jeziku, obima do 300 reči (kurzivom), sa ključnim rečima (do pet reči).

Tekst članka može da sadrži najviše tri nivoa naslova. Za naslove prvog nivoa koristiti velika slova (normal) (npr. UVOD), naslove drugog nivoa označavati boldiranim slovima (samo prvo veliko slovo, npr. Koncept ljudske bezbednosti), a naslove trećeg nivoa pisati kurzivom (samo prvo veliko slovo, npr. Izazovi koncepta ljudske bezbednosti u XXI veku). Svi naslovi bi trebalo da budu centrirani i odvojeni od ostalog teksta jednim praznim redom. Literatura obuhvata popis samo referenci na koje se autori pozivaju u tekstu.

Napomene (fusnote)

Mogu sadržati manje važne detalјe, dopunska objašnjenja, naznake o korišćenim izvorima (na primer naučnoj građi) itd, ali ne mogu biti zamena za citiranu literaturu.

Navođenje (citiranje) u tekstu

Navođenje literature u tekstu treba da bude u skladu sa APA stilom (Publication Manual of the American Psychological Association, 2003). Prilikom navođenja referenci sa jednim autorom daje se ime autora u originalu, npr. (Ejdus, 2012: 32). Ukoliko referenca ima dva autora, oba se navode u tekstu, npr. (Spasić, Tadić, 2017: 38). Ukoliko referenca ima tri i više autora, navodi se samo ime prvog autora i skraćenica „et al.“ npr (Đorđević et al., 2015: 78).

Lista referenci (literatura)

Reference se navode u skladu sa APA stilom. Spisak referenci se na kraju rada navodi abecednim redom po prezimenima autora. Nije potrebno stavljati redne brojeve ispred referenci.

Recenzije

Dostavljeni rukopisi prolaze uobičajenu proceduru anonimne recenzije. Da bi rad bio prihvaćen, mora da ima dve pozitivne recenzije.

Objavljivanje radova

Radovi koji su u bilo kojoj formi već objavljeni, kao i radovi koji su u proceduri za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji, neće biti prihvaćeni za objavljivanje u Zborniku. Rad koji je prethodno saopšten na naučnom skupu, a nije štampan u izvodu ili u celini, može biti prihvaćen za objavlјivanje u Zborniku, s tim da mora da prođe postupak recenzije kao svi ostali radovi.

Prihvatanjem rada za objavlјivanje, autorska prava za članak prelaze na Centar za istraživanje javnih politika.

Dostavljanje radova

Rukopisi se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na e-mail CENTRA: konkurs@publicpolicy.rs sa naznakom Nagradni konkurs_Ime i prezime_Fakultet_nivo_studija.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na: konkurs@publicpolicy.rs ili potražite informacije na sajtu publicpolicy.rs i Facebook stranici @PublicPolicyRS.