Vladan Ivanović

Vladan Ivanović je član Centra od 2018. godine. Vladan je docent na Ekonomskom fakultetu (Univerzitet u Kragujevcu), gde drži predavanja iz Komparativnih ekonomskih sistema, Ekonomije javnog sektora, Institucionalne ekonomije, Teorije regulacije tržišta i Analize javnih politika. Autor je ili koautor više od 30 naučnih radova iz oblasti institucionalne ekonomije, ekonomskog rasta, ekonomske politike, tranzicije i evropskih integracija. Član organizacionih i programskih odbora većeg broja naučnih konferencija i član većeg broja istraživačkih projekata. Gostujući je predavač na više domaćih i međunarodnih škola.

Profesionalno iskustvo započeo je angažovanjem u Ministarstvu finansija 2006. godine, da bi se nakon toga zaposlio kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Od 2016. do 2018. godine obavljao je funkciju prodekana za međunarodnu saradnju.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu kao student generacije (2005), na kome je i magistrirao (2009), a zatim doktorirao (2014). Drugu doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu Hohenheim (Štutgart) u Nemačkoj (2018). Tokom studija obavio je istraživanja, studijske boravke i učestovao na programima i seminarima na većem broju univerziteta u SAD i Evropi.