Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
18Oct2014

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropska komisija je 2007. godine ustanovila  18. oktobar kao Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Taj dan je posvećen aktivnostima koje imaju za cilj da podignu svest o trgovini ljudima i omoguće razmenu informacija i znanja  između različitih aktera u borbi protiv trgovine ljudima.

Evropska unija ove godine obeležava 8. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Tim povodom je Evropska komisija predstavila srednjoročni izveštaj o primeni EU strategije za iskorenjivanje trgovine ljudima 2012-2016 i statistički izveštaj o žrtvama trgovine ljudima za period 2010-2012.

Izveštaj o primeni Strategije 2012-2016 odnosi se na pet oblasti koje su u strategiji određene kao prioritetne kada je reč o iskorenjivanju trgovine ljudima:

 

  1. Idenfitikacija, zaštita i pomoć žrtvama trgovine ljudima,
  2. Napredak u sprečavanju trgovine ljudima,
  3. Povećano kažnjavanje počinilaca zločina,
  4. Unapređena koordinacija i saradnja glavnih aktera i usklađene politike,
  5. Povećano znanje o i efikasan odgovor na nova pitanja koji se tiču svih oblika trgovine ljudima.

 

Statistički izveštaj za period 2010-2012 uključuje podatke iz svih 28 država članica EU, ali i država kandidata ili država članica EFTA/EEA (Crna Gora, Norveška, Srbija, Švajcarska i Turska).

Kada je reč o žrtvama trgovine ljudima korišćeni su podaci prikupljeni od policije, nevladinih organizacija, imigracionih vlasti, i drugih izvora. U periodu 2010-2012 identifikovano je 30 146 žrtava trgovine ljudima u 28 država EU. Većina žrtava  (80%) su žene. Gledano po starosnoj strukturi, žene čine 67% žrtava, muškarci 17%, devojčice 13% i dečaci 3% ukupnog broja registrovanih žrtava trgovine ljudima.

Prema vrsti eksploatacije najveći broj čine žrtve seksualne eksploatacije (69%), 19% žrtve radne eksploatacije i 12% su žrtve nekog od drugih oblika eksploatacije. Žrtve seksualne eksploatacije su većinom ženskog pola (95%), dok su žrtve radne eksploatacije većinom muškog pola (71%).

Kada je reč o državljanstvu žrtve, većinu od 65% čine državljani EU država. Prvih pet država EU iz kojih dolaze žrtve trgovine ljudima u EU su  Rumunija, Bugarska, Holandija, Mađarska i Poljska. Kada je reč o državama izvan EU žrtve su državljani Nigerije, Brazila, Kine, Vijetnama i Rusije.

Kada je reč o osumnjičenim počiniocima zločina trgovine ljudima nisu prikupljeni podaci iz svih država EU te to treba imati u vidu kada se razmatraju sledeći pokazatelji. Dostupni podaci pokazuju da muškarci čine 70% osumnjičenih počinilaca zločina. Većina počinilaca (69%) su državljani EU. Prvih pet država čiji državljani su počinioci zločina trgovine ljudima su Bugarska, Rumunija, Belgija, Nemačka i Španija. Od država izvan EU prednjače državljani Nigerije, Turske, Albanije, Brazila i Maroka.

 

Podaci o broju suđenja, u periodu 2010-2012 ukupno 8551 lice je krivično gonjeno zbog zločina trgovine ljudima, a u istom periodu je bilo 3786 osuda zbog zločina trgovine ljudima. Podaci pokazuju da u EU ne postoji trend osuđivanja za trgovinu ljudima.

Pored ovih izveštaja Evropska komisija je povodom 8. Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima pripremila i izveštaj o primeni Direktive o dozvoli boravka žrtavama koje nisu državljani EU. Ova direktiva je deo pravno-političkog okvira delovanja Evropske unije u borbi protiv trgovine ljudima koji čine sledeći akti:

 

  • Direktiva o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima i o zaštiti žrtava (2011/36/EU) koja predstavlja dokument kojim je Unija na sveobuhvatan i integrisan način uspostavila okvire borbe protiv trgovine ljudima;
  • Direktiva 2004/80/EC o nadoknadi štete žrtavama zločina,
  • Direktiva 2004/81/EC koja reguliše dozvolu privremenog boravka državljanima trećih država koji su žrtve trgovine ljudima koji sarađuju sa vlastima u istrazi i krivičnom gonjenju trafikera;
  • Direktiva 2012/29/EU koja ustanovljava minimum standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava zločina, uključujući i žrtve trgovine ljudima;
  • EU strategija za iskorenjivanje trgovine ljudima 2012-2016.

 

U Srbiji se svake godine oktobar obeležava kao Mesec borbe protiv trgovine ljudima i sprovode se  aktivnosti na podizanju svesti o problemu i razmerama trgovine ljudima, jačanju prevencije i poboljšanju zaštite žrtava trgovine ljudima.

 

pripremila: T. Milić, Centar za istraživanje javnih politika