Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
17Dec2013

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma“

Dana 17. decembra 2013. godine održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma“. Ovaj projekat je rezultat dvogodišnje inicijative, podržane od strane Evropske unije kroz Instrument za predpristupnu pomoć 2012. godine koju sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, u koordinaciji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Cilj projekta je da podrži sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji u oblastima pristupa osnovnim pravima i građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i stvaranju radnih mesta kroz tehničku pomoć ostvarivanju projektnog predloga za socijalni razvoj Vlade Republike Srbije (mera 5). Upravni odbor će imati ulogu u praćenju i evaluaciji napretka projekta i pružanju strateških smernica projektu.

Receno je da je u prethodnom periodu postignut veliki broj rezultata kada je u pitanju realizacija ciljeva u skladu sa Strategijom za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji, ali i da tek predstoji predan rad pred brojnim izazovima na polju  unapređenja stanja prava pripadnika romske nacionalne manjine, posebno u oblastima zapošljavanja, stanovanja, smanjenja siromaštva.

U prethodnom periodu pozitivno je odlučeno o 20. 075 zahteva za upis u matične knjige pripadnika romske nacionalne manjine, podaci Ministarstva zdravlja  pokazuju da je angažovano 75 zdravstvenih medijatora, podaci Ministarstva prosvete da je angažovano 17 pedagoških asistenata, merama afiramativne akcije od 2003.godine u obrazovni sistem je uključeno 1.345 studenata i 2. 229 srednjoškolaca, dok je u jedinicama lokalnih samouprava angažovano 50 romskih koordinatora, takođe su ojačane mreže romskih organizacija civilnog društva. Jolanda San Hose, šef prvog sektora operacija ispred Delegacije EU u Srbiji istakla je važnost ovog sastanka, kako bi se jasno definisale i precizirale aktivnosti i uloge članova projektnog tima i predstavnika relevantnih institucija. Jan Luenberg, šef odeljenja za demokratizaciju, Misija OEBS-a u Srbiji istakao je da je jačanje mehanizama koji će unaprediti položaj Roma bitan momenat održivosti aktivnosti koje su osmišljene projektom.

Na sastanak Upravnog odbora pozvani su predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, misije OEBS-a, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, SEIO, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo državne uprave i administracije, ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Nacionalna služba za zapošljavanje, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vladin savet za unapređenje položaja Roma, Nacionalni romski savet, a otvorena je mogućnost i za prisustvo ostalih institucija i organizacija civilnog društva u narednom periodu.

Lojd Tudik, menadžer projektnog tima ispred misije OEBS-a u Srbiji predstavio je ciljeve i očekivane rezultate projekta u saradnji sa članovima projektnog tima:

- Poboljšan pristup Roma osnovnim pravima

- Uspostavljeni i opremljeni zajednički mobilni timovi za inkluziju Roma, spremni za efektivan i efikasan terenski rad

- Ojačani kapaciteti romskih organizacija civilnog društva za aktivno učešće u građanskim inicijativama

- Sprovedeni preventivni programi širom zemlje sa ciljem sprečavanja napuštanja školovanja romske dece

- Pripremljeni propisi za infrastrukturno poboljšanje uslova stanovanja Roma

- Obezbeđena podrška preduzećima koja imaju potencijal za održivo zapošljavanje Roma, sa ciljem da se otvore održiva radna mesta

- Realizacija upravljanja projektom i pružena operativna podrška

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr Suzana Paunović zahvalila se prisutnima na konstruktivnim predlozima poslova i zadataka za efikasan rad Upravnog odbora i zaključila da je pred Upravnim odborom da iskoristi sve raspoložive resurse u cilju unapređenja položaja pripadnika romske nacionalne manjine.

ljudskaprava.gov.rs