Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
19May2015

Kako rešiti konflikt putem medijacije?

S obzirom na činjenicu da se u svakodnevnom životu susrećemo sa konfliktima, da su oni realni i neizbežni, potrebno je upoznati se i sa načinima za njihovo konstruktivno prevazilaženje. Kroz saradnju i razgovor postižu se dogovori i brojna rešenja za problem. Za stažiste/kinje ovogodišnjeg „Programa stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizovala je u utorak, 15. maja 2015. godine, radionicu na temu ”Medijacija”.

U cilju razrešenja konflikata primenjuju se različite tehnike ali je, pre svega, prvi korak u njegovom razrešenju da se identifikuje, da mu se da legitimitet i prizna njegovo postojanje.Medijacija predstavlja jedan od alternativnih načina razrešenja konflikata, koji uključuje treću, neutralnu stranu u proces, koja pomaže stranama u konfliktu da na konstruktivan način dođu do obostarno prihvatljivog, integrativnog rešenja.

Tanja Srećković je učesnicima radionice predstavila osnove medijacije, oblasti primene, njene prednosti u odnosu na druge postupke, ulogu medijatora u procesu medijacije, karakteristike komunikacije, kao i primere dobre prakse i izazove u primeni ovog modela rešavanja konflkata u Srbiji. Takođe, stažisti su upoznati sa fazama medijacije, kroz koje prolaze strane, ukoliko se opredele za proces. Posebno je naglašena važnost antidiskriminativne prakse u medijaciji. Kroz interaktivni rad, stažisti/kinje su uvežbavali interventnu tehniku dekonstrukcije predrasuda.

Tokom ove radionice stažisti su usvojili znanja o postupku medijacije kojim se omogućava stranama u sukobu da problem sagledaju na drugačiji način, da se čuju, da se pomere iz početnih pozicija u kojima se nalaze i da čuju potrebe druge strane, kao i načinima da se smanji netrpeljivost, nepoštovanje među stranama i razbiju stereotipi i predrasude, ukoliko postoje o drugoj strani.

Za razliku od drugih postupaka, u medijaciji su strane, saradnici u procesu, do postizanja konsenzusa oko obostrano prihvatljivog rešenja. Stažisti/kinje su aktivnim učešćem u radionici pokazali zainteresovanost za sadržaje koji su predstavljeni, kao i motivisanost za primenu stečenih saznanja u svakodnevnim empirijskim situacijama. Radionica je imala za cilj da se mladi osposobe da budu posrednici u sukobima (medijatori) i na taj način uzmu aktivno učešće u procesima rešavanja sukoba.

"Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji" sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu.


ljudskaprava.gov.rs