Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
18Feb2017

Da li think tankovi mogu da odgovore na savremene izazove?

U Beču će od 20. do 23. febrauara biti organizovana druga po redu konferencija koja će okupiti direktore think tankova na Zapadnom Balkanu. Na konferenciji po nazivom „Između opstanka i razvoja: Izazovi i mogućnosti think tankova na Zapadnom Balkanu“ razgovaraće se o problemima sa kojima se think tankovi suočavaju na globalnom nivou, i specifično u regionu. V.d. direktorka Centra Tanja Jakobi učestvovaće na ovom skupu.
 
Izazovi sa kojima se suočavaju think tankovi su i koncepcijski i finansijski. U sferi predlaganja novih javnih politika pored think tankova koji su se tradicionalno bavili ovim temama pojavili su se novi igrači – nevladine oranizacije, blogeri, organizacije koje se bave zagovaranjem, univerziteti, socijalne mreže i konsultantske kompanije koje se obraćaju istim donatorima. Uz to, dosadašnji modeli rada think tankova koji su podrazumevali obimne istraživačke studije namenjene nosiocima javnih politika pokazali su se kao nedotvoran metod u uslovima sve većeg pritiska na kreatore javnih politika da brzo reaguju. Tehnološke promene koje su uticale na promenu izvora informisanja publika na koje think tankovi žele du utiču, i sve veća brzina protoka informacija učinili su okruženje u kojima think tankovi rade još složenijom.   
U regionu Zapadnog Balkana think tankovi se suočavaju sa dodatnim izazovima, pre svega sa snažnim neliberalnim tendencijama, limitiranim kadrovima, konstatnim promenama fokusa donatora i nedostatkom odgovarajuće veze između think tankova i donosilaca odluka, koji u veoma retkim prilikama traže savete nezavisnih izvora. Rast neliberalnih tendencija i populizma mogli bi značajno smanjiti mogućnost za komunikaciju sa nosiocima javnih politika. 
 
S druge strane, ovakvi trendovi otvorili su i mogućnost think tankovima da se preko digitalnih platformi obraćaju mnogo širem auditorijumu, da sarađuju, stvaraju koalicije i jačaju mogućnosti za efikasno zagovaranje javnih politika. Ovu su samo neke od tema o kojima će se razgovarati tokom ovog skupa. 
Konferenciju organizuju Fond za otvoreno društvo i Centar za društvna istraživanja Analitika iz BiH.