Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
28Feb2014

Ispunjen plan posete nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava su posetom nacionalnim savetima rumunske, češke i makedonske nacionalne manjine ispunili zacrtani Plan posete svim nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Oni su 27. februara 2014. godine posetili Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine u njihovom sedištu u Novom Sadu,  Nacionalni savet češke nacionalne manjine u njihovom sedištu u Beloj Crkvi i Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine sa sedištem u Pančevu. Tokom sastanaka istaknuto je da postoji odlična saradnja između Kancelarije za ljudska i manjinska prava i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, i izražena očekivanja da će, s obzirom na predstojeće parlamentarne izbore, tako biti i ubuduće bez obzira na organizacioni oblik organa u čijoj će nadležnosti biti ljudska i manjinska prava.  
Ispred Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine sastanku su prisustvovali sekretar Marčel Dragan i Anišoara Caran, predsednik Odbora za obrazovanje koji su upoznali predstavnike Kancelarije sa najznačajnijim aktivnostima Nacionalnog saveta u sve četiri oblasti u kojima ostvaruje kulturnu autonomiju. Oni su izneli stav Nacionalnog saveta da bi u narednom mandatu Vlade trebalo organizovati Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, to naročito zbog otpočetih pregovora sa Evropskom unijom i poglavlja 23. Svojim velikim uspehom smatraju što je otpočelo emitovanje programa na rumunskom jeziku na TV Bor i što je za zainteresovane učenike u nekoliko škola u Istočnoj Srbiji uveden predmet Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture. Predstavnici Nacionalnog saveta aktivno su učestvovali u aktivnostima na izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i novim medijskim zakonima. Najznačajnije aktivnosti u narednom periodu biće usmerene na: rešavanje prenosa osnivačkih prava, rešavanje statusa imovine Nacionalnog saveta, aktiviranje Budžetskog fonda u smislu finansiranja aktivnosti putem projekata i finansiranja kapitalnih investicija.
Ispunjen plan posete nacionalnim savetima nacionalnih manjina Predstavnike Kancelarije su ispred Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine u svom sedištu primili predsednik Štefan Klepaček, predsednik izvršnog organa Jaroslav Hoc i sekretar Jaroslav Bodnar. Osim četiri odbora iz oblasti u kojima nacionalni saveti ostvaruju kulturnu autonomiju u okviru Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine deluju i Odbor za finansije i projekte i Odbor za odnose sa verskim zajednicama. Svojim najvećim uspehom smatraju to što se od 2011. godine u osnovnim školama izučava predmet Češki jezik sa elementima nacionalne kulture.
Posebno su zadovoljni saradnjom sa matičnom državom Republikom Češkom koja im pomaže u mnogim aktivnostima i projektima. Najznačajnije ustanove kulture su Etno muzej u Češkom Selu i Češka biblioteka u Beloj Crkvi u kojoj je kategorizovano oko 4.000 naslova na češkom jeziku. U oblasti obaveštavanja postignuti su značajni rezultati i na polju štampanih i elektronskih medija, na lokalnom, i na regionalnom nivou, a cilj Nacionalnog saveta je poboljšanja informisanja kako pripadnika češke nacionalne manjine, tako i informisanja svih građana o događanjima unutar češke nacionalne manjine. U narednom periodu u planu je osnivanje češkog informativno izdavačkog centra, veća zastupljenost programa na češkom jeziku na lokalnom Radio Bela Crkva, poboljšanje regionalne saradnje.
Ispunjen plan posete nacionalnim savetima nacionalnih manjina U sedištu Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine u Pančevu sa predstavnicima Kancelarije za ljudska i manjinska prava razgovarala je Slavica Sekulić, sekretar Nacionalnog saveta. Ona ih je informisala o aktivnostima Nacionalnog saveta i o problemima sa kojima se u radu susreću. Pripadnici makedonske nacionalne manjine u većem broju koncentrisani su u Južno Banatskom okrugu (6.548), ali žive i na celoj teritoriji Srbije i to u finansijskom smislu dodatno otežava zajedničke aktivnosti.
Nacionalni savet u narednom periodu planira aktivnosti na izradi nastavnih planova i programa i udžbenika za Makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture, učešće u organizovanju raznih kulturnih manifestacija, „Sebi u pohode“, Festivala gajdaša, Dečje likovne kolonije, kviza „Upoznaj Makedoniju, zemlju svojih predaka“, obeležavanje datuma značajnih za makedonsku nacionalnu manjinu.

ljudskaprava.gov.rs