Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
27Sep2013

Dodatne mere za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava objavila je 27. septembra  na svom sajtu dokument o operativnim zaključcima usvojenim posle seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji”, koji su Evropska komisija i Vlada Srbije organizovale 18. juna 2013. u Beogradu.

Operativni zaključci obuhvataju sledeće oblasti: međuresorna pitanja, upis u matične knjige-pristup ličnim dokumentima, obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, stanovanje, kao i slobodu kretanja.

U tekstu zaključaka koji možete pročitati ovde  navodi se da je postavljen čvrst osnov za održivo unapređenje položaja Roma, posebno u sektorima obrazovanja i zdravstva i kaže da je sada potrebno usredsrediti se na podizanje stepena delotvornosti usvojenih mera i bolje ih povezati sa dostupnim i budućim izvorima finansiranja, uključujući i donatorska sredstva.

Takođe, kaže se da je sada od velike važnosti  da strateška dokumenta Vlade i Evropske komisije za programiranje finansijske pomoći sadrže mere za unapređenje položaja Roma.

Istovremeno pozdravlja se osnivanje Saveta za unapređenje položaja Roma i implementaciju Dekade inkluzije Roma 20. maja 2013.godine. Savet će periodično nadgledati implementaciju Akcionog plana, omogućiti razmenu primera dobre prakse u oblasti inkluzije Roma i vršiti ocenu delotvornosti Akcionog plana, sa ciljem unapređenja zasnovanog na iskustvima stečenim u toku implementacije Akcionog plana.

U zaključcima se navodi da će se sprovoditi  koordinirano prikupljanje i obrada analitičkih podataka, kroz jedinstveno (one-stop-shop) telo, sa ciljem objedinjavanja podataka, omogućavanja ciljanih istraživanja o položaju Roma i pružanja doslednih podataka svim zainteresovanim stranama, prvenstveno ministarstvima i agencijama Vlade, u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti.

U tekstu zaključaka se navodi da će mreža romskih koordinatora nastaviti da se razvija i jača, uključujući povećanje njihovog broja u opštinama gde je to potrebno. U cilju unapređenja položaja Roma, romski koordinatori blisko će sarađivati sa drugim relevantnim državnim mehanizmima.

Da bi se unapredila aktivna inkluzija Roma, nadležne institucije uspostaviće mehanizme za integrisani model pružanja usluga socijalne zaštite koji obavezuje centre za socijalni rad i Nacionalnu službu za zapošljavanje da aktivnije tragaju za rešenjima za aktivaciju radno sposobnih korisnika, a koji kontinuirano primaju materijalnu socijalnu pomoć.

Kako se navodi, mediji će biti podstaknuti da preuzmu aktivniju ulogu u oblasti promovisanja pozitivnije slike o romskoj zajednici. Da bi se podigla svest o pravima Roma, kao i da bi se Romi informisali o relevantnim administrativnim procedurama za unapređenje svog položaja, biće pokrenute medijske kampanje namenjene nacionalnim institucijama, opštinskim organima i opštoj javnosti.

Evropska komisija, kao i drugi donatori kao partneri u ovom procesu, nastaviće da pružaju podršku na transparentan način, uključujući i stratešku i stručnu podršku, kao i finansijsku pomoć, koja će biti usmerena na inicijative, mere i programe za dalje unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana.

Evropska komisija će tokom celokupnog trajanja procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uključujući aktivnosti u okviru Poglavlju 23. koje se odnosi na pravosuđe i

osnovna prava, nastaviti pažljivo da prati napore koje Srbija ulaže u unapređenje položaja Roma.

U zaključcima koji se odnose na upis u matične knjige kaže se između ostalog da će se kroz godišnje izveštaje Vlade, nastaviti sa praćenjem stanja u oblasti ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i prijavu prebivališta, odnosno boravišta, uključujući i broj lica upisanih u ove evidencije po osnovu postupaka propisanih Zakonom o matičnim knjigama, Zakonom o dopunama Zakona o vanparničnom postupku i Zakonom o prebivalištu i boravištu građana. Završetak procesa upisa takozvanih „pravno nevidljivihˮ lica predviđen je za kraj 2015. godine.

• Vršiće se praćenje stanja u oblasti ostvarivanja prava na upis činjenice državljanstva saglasno odredbama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

• Sporazum o razumevanju zaključen između Ministarstva pravde i državne uprave, Zaštitnika građana i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice – Predstavništva u Srbiji, radi rešavanja pitanja upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih pripadnika romske nacionalne manjine biće u potpunosti realizovan.

• Relevantni organi i ministarstva nastaviće da pružaju podršku udruženjima čija je oblast delovanja unapređenje ljudskih i manjinskih prava, kroz aktivnosti upoznavanja pripadnika romske nacionalne manjine sa pravima iz oblasti ličnog statusa građana i aktivnosti pružanja besplatne pravne pomoći pripadnicima romske zajednice u ovim postupcima.

U odeljku o obrazovanju navodi se da će se pored postojećih 170 pedagoških asistenata,  Vlada nastaviti da podržava širenje mreže pedagoških asistenata, do se od organa na nacionalnom i lokalnom nivou očekuje da istraže uzroke ranog napuštanja školovanja i uvedu sistemske mere podrške na nivou lokalnih samouprava kao deo sistema socijalne zaštite, i sistema podrške unutar škola.

Od opština se očekuje da će obezbediti saradnju između svih postojećih mehanizama inkluzije Roma na lokalnom nivou, uključujući i interresorne komisije, kako bi zajednički delovali u pravcu unapređenja obrazovnog statusa Roma, prevashodno putem podrške njihovom upisu u škole i sprečavanju ranog napuštanja školovanja.

U zaključcima se takođe navode mere za povećanje broja upisanih učenika romske nacionalnosti u osnovne i srednje škole, i kaže da će biti sprečeno formiranje segregiranih odeljenja/škola.

Do kraja 2013. godine biće usvojen i sproveden  (podzakonski akt) o merama za sprečavanje diskriminacije u obrazovnim ustanovama i preduzet niz drugih mera za unapređenje uspešnosti školovanja romskih učenika.

Takođe, navodi se da će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i organi na centralnom i lokalnom nivou aktivno promovisati i realizovati politike i mere usmerene na povećavanje stope zaposlenosti Roma, sa posebnom pažnjom na Romkinjama.

Tekst o osnovama aktivnosti za unapređivanje statusa Roma objavljen je 2.oktobra u novom izdanju Minority News, besplatnog mesečnog biltena o životu manjinskih zajednica u Srbiji.