Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
03Mar2014

Stažistima predstavljena medijacija, kao način alternativnog rešavanja konflikata

Stažistima predstavljena medijacija, kao način alternativnog rešavanja konflikataZa stažiste „Programa stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, u ponedeljak, 03. marta 2014. godine Kancelarija za ljudska i manjinska prava, organizovala je radionicu na temu ”Medijacija”.
Obzirom na činjenicu, da se u svakodnevnom životu susrećemo sa konfliktima, da su oni realni i neizbežni, potrebno je upoznati se i sa načinima za njihovo konstruktivno prevazilaženje.
Kroz saradnju i razgovor postižu se dogovori i brojna rešenja za probleme, ali i stvaraju uslovi za unapređenje međusobnih odnosa.
U cilju razrešavanja konflikata, primenjuju se različite tehnike, ali je pre svega, prvi korak u razrešavanju određenog konflikta, da se isti identifikuje, da mu se da legitimitet i prizna njegovo postojanje.
Medijacija predstavlja jedan od alternativnih načina razrešavanja konflikata, koji uključije treću, neutralnu stranu u proces, koja pomaže stranama u konfliktu da na konstruktivan način dođu do najboljeg, integrativnog rešenja.
Stažistima je Tanja Srećković predstavila osnove medijacije, oblasti njene primene, kao i situacije u kojima je primena iste kontraindikovana, zatim ulogu medijatora u procesu medijacije i adekvatan način komunikacije tokom njega. Takođe, stažisti su upoznati sa fazama medijacije, kroz koje prolaze strane, ukoliko se opredele za proces.
Posebno je naglašena važnost antidiskriminativne prakse u medijaciji. Kroz interaktivni rad, stažisti su uvežbavali interventnu tehniku dekonstrukcije predrasuda.
Stažistima predstavljena medijacija, kao način alternativnog rešavanja konflikataTokom ove radionice stažisti su usvojili znanja o postupku medijacije, kojim se omogućava stranama u sukobu da problem sagledaju na drugačiji način, da se čuju, da se pomere iz početnih pozicija u kojima se nalaze i da čuju potrebe druge strane, kao i načinima da se smanji netrpeljivost, nepoštovanje među stranama i razbiju stereotipi i predrasude, ukoliko postoje, o drugoj stani.
Za razliku od drugih postupka, u medijaciji su strane, saradnici u procesu, do postizanja konsenzusa oko obostrano prihvatljivog rešenja.
Stažisti su aktivnim učešćem u radionici, pokazali zainteresovanost za sadržaje koji su predstavljeni, kao i motivisanost za primenu stečenih saznanja u svakodnevnim empirijskim situacijama.
ljudskaprava.gov.rs