Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
04Mar2014

Predstavljen projekat „Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava“

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, mr Vladimir Božović prisustvovao je danas predstavljanju novog projekta „Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava“. Projekat, koji je usmeren na jačanje kapaciteta državnih i lokalnih institucija u Srbiji, Turskoj i Albaniji u oblastima javne bezbednosti i vladavine prava, predstavljen je danas na Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) – Savez gradova i opština Srbije. “Program lidera” podržava vladine reforme u oblasti javne bezbednosti i zaštite manjina i ljudskih prava tako što povećava kapacitete državnih i lokalnih institucija fokusirajući se na efikasnost, transparentnost i borbu protiv korupcije, kao i na odgovornost i učešće građana.

Projekat finansira Kraljevina Holandija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde i državne uprave u saradnji sa Holandskom asocijacijom lokalnih vlasti (VNG).

Đorđe Stanišić, generalni sekretar SKGO pozdravio je sve učesnike Konferencije i podsetio da su teme o kojima će biti reči deo stalnog pregovaračkog procesa tokom pristupa Srbije EU. Konferenciji prisustvuju i predstavnici turske i albanske zajednice, a cilj je podizanje nivoa vladavine prava i ukidanje svakog oblika diskriminacije kada je bezbednost u pitanju. Ambasador Holandije Loren Stokvis je pozdravio prisutne I upoznao učesnike sa svim aktuelnom projektima koji se bave borbom protiv kriminala i korupcije. U Srbiji je u toku transformisanje bezbednosnih službi u skladu sa evropskim zakonodavstvom, a u okviru ovih promena od posebne važnosti je izmena odnosa centrale i lokalnih zajednica, u okviru pitanja bezbednosti celokupne društvene zajednice. Srbija treba da bude otvoreno demokratsko društvo, posebno poštujući vladavinu prava.

U ime Ministarstva unutrašnjih poslova skup je pozdravio državni sekretar MUP mr Vladimir Božović.

„Uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim partnerima u inostranstvu ali i međunarodnim organizacijama naše je trajno opredeljenje a Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnu pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji. Jedna od značajnijih aktivnosti ovog Ministarstva je intenziviranje i uspostavljanje svih oblika međunarodne saradnje na operativnom i na strateškom nivou. Interes Srbije jeste da, u saradnji sa međunarodnim subjektima i posebno zemljama u Regionu, obezbedi stabilno bezbednosno okruženje, koje će na taj način omogućiti njeno brže integrisanje u EU, pritom ne umanjujući značaj saradnje sa najvažnijim bezbednosnim činiocima u svetu poput Rusije, Kine, SAD-a. U tom cilju značaj obuke i stručnog usavršavanja je neophodan“ – istakao je u svom obraćanju mr Božović.

On je učesnike podsetio da će poglavlja 23. i 24. pregovora sa EU koja se odnose na oblast pravosuđa i osnovnih prava, kao i prostora pravde, slobode i bezbednosti biti prva otvorena za pregovaranje i poslednja zatvorena, i izrazio uverenje da će ovaj program pomoći u jačanju normativnih, institucionalnih, i ljudskih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa državne uprave koji učestvuju u implementaciji MATRA Programa, i tako posredno pomoći procesu pregovora sa Evropskom unijom u ove dve značajne oblasti. Suzbijanje kriminaliteta, naročito sa inostranim elementom, posebno njegovih novijih i sve težih oblika organizovanog kriminala, bilo bi nezamislivo bez uzajamne saradnje među državama.

 „Međunarodni kriminal u ovo moderno doba ima različite oblike a današnji kriminalci prelaze sve granice i to ne samo u fizičkom smislu. Da bi ostala jedan korak ispred njih, policija mora da koordinira naporima koje ulaže u borbu protiv svih oblika kriminala pa i na međunarodnom nivou, a plodovi njenog rada moraju biti od koristi pre svega ljudima kojima služi. Misija međunarodne saradnje zapravo, jeste da omogući policiji širom sveta da rade zajedno i organizovano u cilju sprečavanja i borbe protiv kriminala, naročito u ovo vreme globalizacije koja za posledicu ima i sve raznovrsnije oblike transnacionalnog organizovanog kriminala.

Kako se kriminal i istražne tehnike stalno razvijaju, od velike je važnosti da policija bude upoznata sa najnovijim metodama i trendovima o svim oblastima specijalizovanog kriminala i analitike. Ciljne obuke koje se organizuju u te svrhe, podrška eksperata u istragama i globalne mreže međunarodne policijske saradnje pomažu našoj policiji da koordinira napore koje ulaže u prevenciju i suzbijanje kriminala. Efektivniji rad potpomažu i zajedničke inicijative, seminari na kojim se prezentuju uspešno okončani slučajevi i razmennjuju primeri najboljih praksi“ – rekao je državni sekretar Božović u svom govoru.

Uspešno sprovođenje zakona se ne može vršiti u izolaciji zbog čega srpska policija kontinuirano formira nova partnerstva, kako strateška, tako i operativna, u kojima učestvuje širok spektar međunarodnih organizacija, a sve u cilju stvaranja moćne sile za borbu protiv svih vidova kriminala i korupcije.

mup.gov.rs