Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
28Mar2014

Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma“

U petak, 27. marta 2014. godine održan je drugi sastanak projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma.“
Ovom prilikom prisutni su upoznati sa realizovanim aktivnostima, planovima za dalji rad na projektu, kao i načinom na koji će biti uspostavljena bolja međusektorska saranja na lokalnom nivou.
Na aktivnom učešću u procesu implementacije projekta radila je Delegacija Evropske unije u Srbiji, koja je podržala realizaciju projektnih aktivnosti, kao i članovima projektnog tima.
Uspostavljanje partnerstva na inkluziji Roma sa 20 lokalnih samouprava, svečano je obeleženo 4. februara u Beogradu, čime je ozvaničena saradnja između Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Misije OEBS-a,  Delegacije Evropske unije u Srbiji i 20 izabranih lokalnih  samouprava. Ovim je najavljen početak rada mobilnih timova.
Jolanda San Hoze, šef prvog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji je naglasila važnost procesa inkluzije Roma u Srbiji kroz projekat „Tehnička podrška za inkluziju Roma“ za proces programiranja instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA2014-2020).
Lojd Tudik,  menadžer projekta, Misije OEBS u Srbiji predstavio je prisutnima postignute rezultate u prethodnom periodu na realizaciji ciljeva projekata koji se odnose na poboljšan pristup Roma osnovnim pravima, uspostavljeni zajednički mobilni timovi za inkluziju Roma, ojačane kapacitete romskih organizacija civilnog društva za aktivno učešće u građanskim inicijativama, preventivne programe sa ciljem sprečavanja napuštanja školovanja romske dece, pripremljene propise za infrastrukturno poboljšanje uslova stanovanja i podrške preduzećima sa potencijalom za održivo zapošljavanje Roma i Romkinja.
Tudik ističe da je Projektni tim, uz veliku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Delegacije EU, uspostavio jako kvalitetnu saradnju sa većinom državnih institucija i agencija koje učestvuju na projektu. Sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potpisani su sporazumi o saradnji, dok su isti u pripremi sa ostalim institucijama.
Najvažniji rezultati postignuti u prethodnom periodu implementacije projekta:                
- Završena je prva evaluacija pravno nevidljivih lica u 20 pilot opština, intervjuisano je preko 1000 Roma, kao i veliki broj relevantnih predstavnika lokalnih vlasti i institucija. Pokrenuto je  129 administrativnih i sudskih postupaka za upis u matične knjige rođenih.
- Potpisan je Sporazum o razumevanju između Misije OEBS  i 20 pilot gradova i opština, gde je centralna aktivnost pokretanje mobilnih timova. Izrađena je pravna analiza o mogućim metodama za razmenu podataka koje će koristiti mobilni timovi.
- U okviru rezultata - Ojačani kapaciteti romskih organizacija civilnog društva za aktivno učešće u građanskim inicijativama, završeno je mapiranje romskih organizacija civilnog društva, koje se bave inkluzijom Roma i romskih mreža sprovedeno u 20 pilot opština. Mapiranje je pokazalo da na ovoj teritoriji postoji 260 romskih nevladinih organizacija i funkcioniše 7 mreža.
- U odnosu na rezultat Pripremljeni propisi za infrastrukturno poboljšanje uslova stanovanja, urađene su sve pripreme za procenu stanja u romskim naseljima u 20 pilot opština, kao i specifikacije za nabavku kompjutera i GIS softvera za Ministarstvo građevinarstva i urbanizma.
Projektni tim je upoznat s postignućima na obezbeđenju podrške preduzećima sa potencijalom za održivo zapošljavanje Roma i Romkinja. Mapiranje dobrih praksi u zapošljavanju Roma i Romkinja u Srbiji, izazvalo je veći odziv od očekivanog. Od ukupno 242 inicijative/privredna subjekta, koje su se prijavile za mapiranje u više od 100 slučajeva su vlasnici romske nacionalne manjine, a u još 60 postoji iskustvo u zapošljavanju Roma/kinja kod vlasnika koji nisu pripadnici romske nacionalnosti.