Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
21Oct2013

Održana serija okruglih stolova “Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih i pribavljanja ličnih dokumenata” u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu

U okviru kampanje Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih i pribavljanja ličnih dokumenata, kao deo aktivnosti koje se sprovode na osnovu sporazuma o saradnji koji su potpisali  UNHCR, Zaštitinik građana i Ministarstvo pravde i državne uprave, održani su tokom oktobra okrugli stolovi u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Okrugli stolovi je organizovani su kao deo aktivnosti koje se sprovode na osnovu sporazuma o saradnji koji su potpisali Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR), Zaštitinik građana i Ministarstvo pravde i državne uprave. Tim povodom, predstavnicima romskih udruženja i organizacija civilnog društva, romskim aktivistima, zdravstvenim medijatorkama, pedagoškim asistentima i romskim koordinatorima predstavljene su novine u oblasti upisa u matične knjige rođenih, prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad i pribavljanja ličnih dokumenata. 

U toku diskusija učesnici okruglih stolova su iznosili svoja saznanja o problemima sa kojima se susreću pripadnici romske populacije u pristupu ličnim dokumentima, ali i u pristupu zdravstvenoj zaštiti i socijalnim davanjima. 

Većina učesnika skupa istakla je da u njihovim lokalnim sredinama mnogim Romima predstavlja problem plaćanje administrativnih troškova za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, kao i troškova za pribavljanje lične karte, te da zbog toga nemaju važeću ličnu kartu. Smatrali su da najsiromašniji, odnosno korisnici novčane socijalne pomoći treba da budu oslobođeni svih troškova u vezi sa pribavljanjem lične karte. Jedan broj učesnika iz Beograda je na sastanku 21. oktobra ukazao na teškoće na koje nailaze Romi koji žele da prijave prebivalište na adresi centra za socijalni rad. 

Na okruglom stolu u Novom Sadu održanom 17. oktobra uvodničari, Davor Rako iz UNHCR, Dragana Vujkov iz Stručne službe Zaštitnika građana, Suzana Stanić Carević iz Uprave za upravne poslove MUP Srbije, Lazar Đurović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Jasmina Miković iz Praxisa, su ukazali učesnicima skupa na novine u zakonskim rešenjima u vezi sa prijavom prebivališta na adresi centra za socijalni rad i utvrđivanjem  vremena i mesta rođenja u vanparničnom postupku. Tom prilikom, učesnici su upoznati i sa ulogom svake od pomenutih  institucija/organizacija  u doprinosu ostvarivanja zajedničkog cilja, koji je usmeren na iskorenjivanje pojave pravno nevidljivih lica do 2015. godine. 

Učesnici su tokom diskusije predočili glavne probleme u vezi sa prijavom prebivališta lica koja nemaju pravni osnov stanovanja, a žive u neformalnim naseljima ili nelegalizovanim objektima. Posebno su ukazali na problem pojedinih stanovnika neformalnog naselja Veliki rit u Novom Sadu, koji su od Policijske uprave Novi Sad i Centra za socijalni rad Novi Sad dobili informaciju da prijava prebivališta na adresi centra za socijalni rad nije moguća za stanovnike tog naselja. U vezi s tim, inspektorka MUP je predložila da se stanovnici naselja obrate Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti, sa zahtevom za utvrđivanje kućnih brojeva. Tek po dobijanju rešenja Službe za katastar nepokretnosti, MUP bi mogao rešenjem da utvrdi prebivalište na adresi stanovanja. Pored toga, učesnici su ukazali i na probleme pravno nevidljivih lica u dokazivanju svog identiteta, zbog nemogućnosti da obezbede dva punoletna svedoka u vanparničnom postupku utvrđivanja vremena i mesta rođenja. Takođe, oni su ukazali i na neke oblike diskriminacije u postupcima koji se vode pred nadležnim organima. Predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej je istakla primer dobre saradnje tog udruženja sa relevantnim organima na lokalu, što svakako može biti podsticaj za druge.   

Na okruglom stolu u Kragujevcu, održanom 10. oktobra učesnici su izrazili zabrinutost zbog toga što se još uvek nisu stvorili uslovi za doslednu primenu novog zakonskog rešenja, koje se odnosi na mogućnost prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad. Istaknut je i problem nemogućnosti prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad za lica koja su interno raseljena sa Kosova, a koja imaju prijavljeno prebivalište na Kosovu, i žive u neformalnim naseljima u Srbiji. Zbog nemogućnosti prijave prebivališta u Srbiji, ta lica se nalaze van sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Posebno su skrenuli pažnju i na neefikasne i dugotrajne postupke sticanja državljanstva koji se vode pred MUP. Pored toga, oni su ukazali i na neka diskriminatorna postupanja službenika koji odlučuju po zahtevima nepismenih i neukih lica romske nacionalnosti, a kada je u pitanju lični status građana.

Pogledajte Zatvaranje ciklusa pravne nevidljivosti 

izvor: Praxis