Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
14Apr2014

Održana konferencija ''Položaj mladih Roma u Srbiji''

'U  Palati Srbija, 14. aprila 2014. godine je održana konferencija ''Položaj mladih u Srbiji'', koju je organizovalo Regionalno udruženje ''Roma Restart'' u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Nacionalnim demokratskim institutom.
Konferencija se održava sa ciljem da se predstave pozitivni primeri od strane državnih institucija u oblasti unapređenja položaja mladih pripadnika romske nacionalne manjine, kao i da se iznesu preporuke za buduće aktivnosti, izjavio je Branislav Jovanović, predsednik UO Regionalnog udruženje ''Roma Restart''.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr Suzana Paunović izrazila je posebno zadovoljstvo zbog pokretanja inicijative udruženja „Roma restart“ u kreiranju i implementaciji omladinskih politika i istakla nameru Kancelarije za ljudska i manjinska prava da i u budućem periodu  podržava aktivnosti ove organizacije u cilju poboljšanja položaja mladih Roma.
Program dodele stipendija mladim Romima sa prosekom iznad 9, pokazatelj je da su stereotipi prošlost, i da su upravo ti mladi ljudi resurs na koji država mora da računa u nastojanju da promeni položaj pripadnika romske nacionalne manjine u društvu, naglasila  je Paunović.
Kancelarija za ljudska i manjinska prava posvećena je podsticaju što većeg učešća pripadnika romske zajednice u procesu planiranja i sprovođenja politika i programa za unapređenje položaja pripadnika romske nacionalne manjine. U prethodnih godinu dana intenzivno su održavani sastanci sa predstavnicima romskih organizacija i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine u cilju da se Strategija za unapređenje položaja Roma i prateći akcioni plan realizuju na predviđen način, podsetila je Paunović.
Kancelarija za ljudska i manjinska prava, već četvrtu godinu, uz podršku donatora pruža priliku mladim Romima na završnoj godini studija da steknu iskustvo rada u institucijama od značaja za kreiranje politika i unapređenje položaja romske manjine kroz „Program stažiranja za mlade-pripadnike nacionalnih manjina u državnim institucijama u Srbiji“ , izjavila je Paunović.
U svrhu veće participacije romske zajednice i unapređenja položaja Roma, Paunović je najavila zapošljavanje savetnika za inkluziju Roma u pet ministarstva, u okviru programa koji finansira Švedska agencija za međunarodu saradnju i razvoj (SIDA).
Od prioriteta u narednom periodu, Paunović ističe usvajanje nove Strategije za unapređenje položaja Roma do 2020. godine, gde će poseban akcenat biti stavljen na mlade pripadnike romske nacionalne zajednice. U planu je i intenzivnija saradnja sa kancelarijama za mlade i korišćenje njihovih kapaciteta u cilju povećanja vidljivosti mladih Roma, jer i pored mnogobrojnih aktivnosti njihov potencijal nije u dovoljnoj meri prepoznatljiv.
Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta poručuje da će Ministarstvo ostati partner organizacijama civilnog društva i svim relevantim akterima u rešavanju problema pripadnika romske nacinalne manjine.
Vaš položaj zavisi u mnogome od vas samih, ali i od šansi koje vam država pruža, a šanse moraju biti jednake za sve, izjavio je Borovčanin.
Rad udruženja „Roma Restart“, koje su osnovali mladi Romi iz sedam zemalja Zapadnog Balkana i težnju da se se formira velika mreža mladih Roma koja će moći da bude jako predstavničko telo mladih Roma u  Evropi, kako bi se efikasnije izborili za uvažavanje različitosti i ostvarili socijalnu pravdu, prisutnima je predstavio Aleksandar Makić.
O potrebi uključivanja Roma u državne institicije i proces odlučivanja, govorio je Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine.
Uprkos  činjenici da je  povećan broj upisa romske dece u osnovne škole i dalje podatak da 65% ne završi školu, govori o potrebi intenzivnog zalaganja za promenu ovakovog stanja, rekla je Mirjana Maksimović, zamenica menadžera Tima za socijalno uključvanje i smanjenje siromaštva.
Maksimović je podsetila da je u toku Konkurs za stažiranje u Evropskoj komisiji i najavila još dva konkursa, kao šansu za mlade Rome da iskoriste svoje potencijale
Na konferenciji je učestvovao veliki broj predstavnika državnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima integracije mladih Roma.
ljudskaprava.gov.rs