Projekat: Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT
11Apr2014

O Akcionom planu sa LGBT organizacijama

U Palati Srbija u Beogradu, u petak, 11. aprila 2014. godine, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, sa LGBT organizacijama, održan je okrugli sto na kome se razgovaralo o Nacrtu akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije sa fokusom na mere i aktivnosti posvećene unapređenju položaja LGBT osoba.
Na skupu su učestvovali predstavnici i predstavnice relevantnih državnih institucija, nezavisnih tela za zaštitu ljudskih prava i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i unapređenjem položaja LGBT osoba.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović je prisutne upoznala da prilikom pripreme Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije posebnu pažnju obraćamo na finansijska sredstva koja su opredeljena na sprovođenje mera sadržanih u strategiji, na projekciju vremenskih rokova i na indikatore, odnosno pokazatelje napretka, a sve u cilju obezbeđivanja efikasnog sprovođenja Akcionog plana. Ona je prisutne upoznala sa činjenicom da će se uspostaviti nadzorno telo koje će na svakih šest meseci vršiti nadzor nad sprovođenjem Akcionog plana, kao i da će se predvideti  mehanizam ranog reagovanja u situacijama kada se utvrđene obaveze ne realizuju u skladu sa Akcionim planom. Ne treba da čekamo ukoliko postoji zastoj u sprovođenju neke mere da istekne rok za njeno sprovođenje već da pravovremeno reagujemo, a sve u cilju obezbeđivanja primenljivosti ovog strateškog dokumenta, istakla je Suzana Paunović
Paunovićeva je pozvala sve prisutne da što pre dostave svoje komentare u pisanoj formi na obrascu koji je objavljen na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
LGBTGeneral Mladen Kuribak, načelnik Uprave policij, je izrazio zadovoljstvo zbog učešća na ovom skupu, ističući da svi zajedno moaramo raditi kako bi u Srbiji smanjili diskriminaciju.
Profesorka Zorica Mršević, ekspertkinja za pitanja LGBT osoba, je predstavila mere i aktivnosti sadržane u Nacrtu akcionog plana, posvećene unapređenju položaja LGBT osoba, čijom pripremom je koordinirala sa glavnim ekspertima angažovanim na pripremi ovog dokumenta. Profesorka Mršević je pohvalila inkluzivnost i participativnost procesa pripreme Nacrta akcionog plana, u kome su, kao i prilikom pripre Strategije, organizacije civilnog društva bile aktivno uključene.
Predstavnici LGBT organizacija su pohvalili inkluzivni model koji je korišćen prilikom pripreme Nacrta akcionog plana, koji svima šalje dobru poruku da LGBT osobe jesu i žele da budu deo društva.
ljudskaprava.gov.rs