Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
15May2014

Srbija na zasedanju Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Delegacija Republike Srbije, koju je predvodila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, učestvovala je danas na 52. zasedanju Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Zadatak delegacije bio je da Komitetu predstavi periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i pruži uveravanja da Srbija poštuje obaveze preuzete ratifikacijom tog dokumenta.
Delegacija je Komitetu predstavila mere koje je država preduzela i preduzima na polju primene strateških dokumenata i zakona u oblastima na koje se Pakt odnosi.
„Zakonodavna aktivnost u Republici Srbiji bila je u izveštajnom periodu veoma intenzivna. Usvojen je veliki broj zakona i ratifikovan veliki broj konvencija koje doprinose unapeđenju ljudskih prava, i veoma smo koncentrisani na njihovu punu primenu. U tom procesu praktično usklađujemo naš pravni sistem sa standardima Evropske Unije. Srbija je svesna postojećih izazova i ostaje dosledna u naporima da ispuni međunarodne obaveze i standarde, naročito u sferi ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava što podrazumeva i aktivnu saradnju sa međunarodnim telima koja se bave ovim pitanjima. Današnji dijalog sa Komitetom vidimo kao deo tog procesa“ istakla je Suzana Paunović, šef delegacije Srbije.
Najveći broj pitanja Komiteta se odnosio na ekonomski položaj najosetljivijih društvenih grupa u Srbiji, reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, status i položaj nezavisnih regulatornih tela, prava nacionalnih manjina, socijalno stanovanje, pravno nevidljiva lica, pristupačnost objekata osobama sa invaliditetom.
Delegaciju Republike Srbije, pored predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava činili su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja i Ministarstva kulture i informisanja.
Pakt o ekonomskim, socijalnim i kuturnim pravima je međunarodnopravni instrument o ljudskim pravima, legislativnog karaktera, i njegovim odredbama su utvrđena individualna i kolektivna prava i određene mere za nadzor nad njihovim poštovanjem.
Srbija je pakt ratifikovala u julu 1971. godine, čime se između ostalog obavezala da nadležnom telu UN podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutim rezultatima u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Paktu.
ljudskaprava.gov.rs