Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
08Nov2013

Poverenik i NVO uz pomoć holandske vlade sprovode program osnaživanja Roma u borbi protiv diskriminacije 

U okviru projekta koji finansira Kraljevina Holandija „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije" Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je 7. novembra održao skup sa predstavnicima romske zajednice u Boru. 
U prvom delu skupa predstavljena je uloga i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije. Takođe, prisutnima je objašnjen pojam diskriminacije i predstavljeni su najčešći i karakteristični primeri iz prakse u kojima je utvrđena diskriminacija Roma. Nakon ovog izlaganja, predstavnici Poverenika i Regionalnog centra za manjine bili su u prilici da čuju sa kojim slučajevima diskriminacije se romska zajednica u Boru susreće, kao i da odgovore na pitanja koja su se odnosila na neke druge povrede prava.
Sledećeg dana, ministar za ljudska prava Kraljevine Holandije, Lionel Veer i predstavnici ambasade Holandije u Srbiji održali su sastanak sa predstavnicima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija Praksis i Regionalni centar za manjine, koji, u saradnji sa Poverenikom, sprovode projekat „Jednake šanse za bolje mogućnosti – Jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije" koji kofinansira ambasada Kraljevine Holandije.
Gostima iz inostranstva predstavljena je institucija i aktivnosti preduzete u oblasti zaštite Roma od diskriminacije: sudski i prekršajni postupci, kao i preporuke Poverenika. Predstavnici partnera Poverenika na projektu istakli su slučajeve govora mržnje i nasilja prema Romima, kao i probleme u pristupu Roma socijalno – ekonomskim pravima. Naglašen je značaj saradnje Poverenika sa organizacijama Praksis i Regionalni centar za manjine, ne samo u sprovođenju projekta već i u drugim vidovima saradnje između Poverenika i ovih organizacija civilnog društva, koje rezultiraju i povećanjem broja pritužbi po kojima Poverenik postupa.
izvor: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti