Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
05Jul2014

„Zaustavimo moderno ropstvo - zaustavimo trgovinu ljudima"

Trgovina ljudima, kao problem svetskih razmera, jednako pogađa zemlje koje se nalaze u post-konfliktnom periodu, odnosno periodu ekonomske i društvene tranzicije, kao i industrijski razvijene zemlje. Trgovina ljudima je višeslojan, kompleksan i dinamičan društveni fenomen koji zahteva sveobuhvatni (pravni i društveni) pristup problemu, odnosno primenu efikasnih mera na planu prevencije, suzbijanja, kažnjavanja učinilaca i zaštite žrtava, uz obaveznu međusobnu saradnju država. Kao oblik organizovanog kriminala, trgovina ljudima nije ograničena na teritoriju samo jedne zemlje. Ovaj fenomen, obuhvatajući faze vrbovanja, transporta i eksploatacije žrtava, u svojim različitim oblicima, dešava se na teritoriji zemalja porekla, tranzita i krajnjeg odredišta. Žene, deca i muškarci podvrgavaju se raznovrsnim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanja kojima se povređuju njihova osnovna ljudska prava.
Trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca.
Problem trgovine ljudima posebno pogađa žene i decu, što je posledica nove društvene i političke realnosti. "Feminizacija siromaštva", tj. slaba zastupljenost žena i njihova diskriminacija na tržištu rada, naročito je karakteristična za zemlje u periodu tranzicije. Ovo, zajedno sa restriktivnom imigracionom politikom zapadnoevropskih zemalja i militarizacijom regiona u prethodnom periodu, jedan je od najčešćih uzroka trgovine ženama na Balkanu.
Broj žrtava, odnosno obim i karakteristike trgovine ljudima gotovo je nemoguće utvrditi sa apsolutnom tačnošću. Ovo je delom posledica nepostojanja zajedničkih kriterijuma svih aktera u borbi protiv trgovine ljudima za identifikaciju žrtava, ali i posledica nepostojanja objedinjenog sistema sakupljanja podataka, koji bi se primenjivao uz obavezu poštovanja privatnosti i identiteta žrtava.
Šta svako treba da zna o trgovini ljudima?
Pravni osnovi borbe protiv trgovine ljudima
Mehanizam borbe protiv trgovine ljudima
Republički tim za borbu protiv trgovine ljudima
Savet vlade za borbu protiv trgovine ljudima
Žrtve i zaštita žrtava
Prijavljivanje krivičnog dela trgovine ljudima
Preventiva
-Preduzete mere i aktivnosti radi povećanja nivoa svesti građana o problemu trgovine ljudima kao obliku modernog ropstva
Rezultati rada na suzbijanju trgovine ljudima
Međunarodna saradnja
Aktivnosti
Statistika
- Statistika – 2013. godina (Word verzija, PDF verzija)
- Statistika – 2012. godina (Word verzija, PDF verzija)
Statistika – 2011. godina
Statistika – 2010. godina
Statistika – 2009. godina
Statistika – 2000–2008. godina
MUP Srbije