Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
16Jul2014

Uloga MUP-a u prevenciji i suzbijanju diskriminacije: EU projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“

Značajne aktivnosti projekta su usmerene na edukaciju policijskih službenika/ca, kroz planski pristup osmišljavanju metoda i sadržaja obuka, u neposrednoj saradnji projektnog tima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP), Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. svrha ovih aktivnosti je unapređenje znanja policijskih službenika/ca sa ciljem postizanja višeg stepena profesionalizma prilikom njihovog postupanja u slučajevima povrede ravnopravnosti i ispoljavanja diskriminacije po bilo kom osnovu. Pored borbe protiv kriminala, uloga policije uključuje i svakodnevnu komunikaciju sa građanima/kama, kao i zaštitu žrtava i svedoka krivičnih dela, što podrazumeva osposobljenost policijskih službenika/ca za odgovarajući tretman građana/ki, zavisno od toga da li se radi o ženama, deci, maloletnicima/ama, pripadnicima/ama nacionalnih i verskih manjina, LGBT populaciji, osobama sa invaliditetom ili drugim osetljivim grupama. 
Pored unapređenja ljudskih prava u svom postupanju i u sopstvenim redovima, MUP je donošenjem Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije SB UN 1325 „Žene, mir i bezbednost“ u obavezi da realizuje konkretne aktivnosti, među kojima i edukaciju iz oblasti rodne ravnopravnosti za svoje zaposlene. Ovaj segment će u procesu evropskih integracija biti visoko vrednovan indikator kvaliteta njegovog rada. Projekat je tako, putem obrađenih posebnih tematskih oblasti, dao značajan doprinos ispunjavanju jedne od obaveza MUP-a u oblasti obuke o antidiskriminaciji. 
Više od 300 rukovodećih i ostalih policijskih službenika/ca pohađalo neki vid obuke u oblastiant idiskriminacije organizovane u okviru EU projekta. Visoki rukovodioci i načelnici policijskih uprava u zemlji upoznati sa ulogom, obavezama i odgovornošću policije u pogledu prevencije i suzbijanja diskriminacije.
Unapređeni nastavni planovi, programi i sadržaj obuke u centrima za policijsku obuku. Novoizrađeni nastavni materijal 
„Ravnopravnost i diskriminacija“ koristiće se za obuku svih policijskih službenika/ca u ovoj oblasti u zemlji.
Policijski/e službenici/e iz 11 lokalnih samouprava (Bor, Vranje, Žitište, Ivanjica, Jagodina, Kosjerić, Leskovac, Loznica, Novi Pazar, Odžaci i Prijepolje) u kojima se sprovode pilot aktivnosti radi sprečavanja diskriminacije aktivno doprinose uspostavljanju koordinisanog delovanja lokalnih aktera u cilju suzbijanja i prevencije govora mržnje i grafita mržnje.
Pripremljena je i odštampana publikacija o ulozi MUP-a u prevenciji i borbi protiv diskriminacije.
Realizacijom ovih obuka i uključivanjem nastavnog modula o zločinu iz mržnje u sadržaj policijske obuke realizovane preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za unapređivanjem znanja i sposobnosti policijskih službenika/ca radi efikasnijeg delovanja u slučajevima diskriminacije. 
Izrađen upitnik koji će Centar za osnovnu policijsku obuku koristiti za ispitivanje stavova njegovih polaznika/ca o 
diskriminaciji na početku i na kraju njihove obuke. Nalazi ovog ispitivanja o vrednosnim stavovima budućih policijskih službenika/ca služiće kao osnova za evaluaciju i reviziju nastavnog sadržaja u oblasti ravnopravnosti i nediskriminacije.
Dat je doprinos sprovođenju Strategije policije u zajednici i Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije.
O PROJEKTU
Projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“ koji finansira Evropska unija usmeren je na povećanje sposobnosti Republike Srbije da obezbeđuje, štiti i unapređuje ljudska i manjinska prava na osnovu načela jednakosti i nediskriminacije. 
Projekat se sastoji od tri komponente:
1. Podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije;
2. Podrška Povereniku za zaštitu ravnopravnosti;
3. Kampanja namenjena najširoj srpskoj javnosti.
Pored toga, aktivnosti su usmerene i na unapređenje kapaciteta relevantnih državnih institucija, pravosuđa, policije, medija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva radi efikasne primene antidiskriminacionih zakona, politika i mera. 
Za svaku od ovih ciljnih grupa organizuju se aktivnosti u vidu obuka, preventivnih i promotivnih mera i unapređenja informisanosti. Takođe, projekat pomaže razvoju mehanizama povezivanja i saradnje između dva glavna institucionalna korisnika projekta i organizacija civilnog društva u primeni antidiskriminacionih odredbi i politika. Aktivnosti uključuju i sveobuhvatnu procenu zakonodavnih i strateških rešenja u 
oblasti borbe protiv diskriminacije.
Projekat sprovodi Eptisa u konzorcijumu sa Beogradskim centrom za ljudska prava, DRC i GDSI u periodu od novembra 2012. godine do  
novembra 2014. godine.
Biltem možete preuzeti ovde.
ljudskaprava.gov.rs