Projekat: Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT
26Sep2014

Savet UN za ljudska prava o civilnom društvu, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu

Savet UN za ljudska prava tokom 27. zasedanja usvojio i rezolucije o civilnom društvu, i o ljudskim pravima, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Rezolucija o civilnom društvu (A/HRC/27/L.4), koja je usvojena bez glasanja, poziva države članice, između ostalog,  da stvore i održavaju, i u zakonu i u praksi, sigurno okruženje koje će omogućiti civilnom društvu da delujeslobodno  bez prepreka i nebezbednosti. Takođe je istaknut značaj koji civilno društvo ima za osnaživanje osoba koje pripadaju manjinskim i ranjivim grupama, i upućen je poziv državama da osiguraju da zakoni, politike i prakse ne podrivaju uživanje ljudskih prava ovih osoba ili aktivnosti civilnog društva u zaštiti njihovih prava. Dodatno se države pozivajui da javno priznaju značajnu i legitimnu ulogu civilnog društva u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, kao i da se civilnom društvu omogući učešće u javnim debatama o važnim odlukama.

U zaključku rezolucije je iznet zahtev od Visokog komesara UN za ljudska prava da, na osnovu primera dobrih praksi, za  30. zasedanje Saveta UN za ljudska prava pripremi zbirku praktičnih preporuka za stvaranje i održavanje okruženja  koje je sigurno za civilno društvo i omogućava njegovo delovanje.

U rezoluciji Ljudska prava, seksualna orijentacija i rodni identitet (A/HRC/27/L.27/Rev.1) Savet UN za ljudska prava je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog akata nasilja i diskriminacije, u svim delovim sveta, koji su počinjeni protiv pojedinaca zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Takođe je prihvaćen izveštaj Komesara UN za ljudska prava „Diskriminatorni zakoni i prakse i akti nasilja protiv pojedinaca zasnovani na njihovoj seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu“ i zatraženo je da se isti ažurira za 29. zasedanje Saveta sa primerima dobrih praksi i načina prevazilaženja nasilja i diskriminacije u primeni postojećih pravila i standarda međunarodnog prava ljudskih prava.

Rezolucija Ljudska prava,  seksualna orijentacija i rodni identitet usvojena je sa 25 glasova za, 14 protiv i 7 uzdržanih.

UN Office Geneva