Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
02Dec2013

Primeri dobre prakse inkluzije Roma na lokalnom nivou

Kancelarija za  ljudska i manjinska prava, u okviru projekta "Tehnička podrška  Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije  za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji", koji sprovodi  Misija OEBS u Srbiji, a finansira Švedska agencija za međunarodni  razvoj i saradnju (Sida), u julu 2013. godine objavila je poziv  lokalnim samoupravama za podnošenje svojih primera dobre prakse inkluzije Roma.
Ukupno 35 lokalnih samouprava iz svih delova Srbije podnelo je 80  primera, u različitim oblastima, uključujući stanovanje,  obrazovanje, zapošljavanje i pitanja rodne ravnopravnosti.
Kancelarija je 2. decembra organizovala sastanak sa prvom  grupom predstavnika lokalnih samouprava koje su dostavile primere  dobre prakse i romskim organizacijama civilnog društva iz tih opština, kako bi razmotrili elemente primera, a naročito aspekte  uspešnosti, razloge uspeha i način na koji bi ovi primeri dobre  prakse mogli da budu unapređeni i šire primenjeni. Sastanku su prisutvovali predstavnici grada Beograda, Novog Sada,  Vranja, Leskovca, Smedereva, Pančeva, opštine Pirot i gradske opštine Zvezdara.
U periodu od  2. do 6. decembra 2013. Kancelarija je organizovala seriju  sastanaka sa predstavnicima svih 35 opština i nevladinim  organizacijama koje su podnele primere dobre prakse. Planirano je  da publikacija sa rezultatima i preporukama ovih diskusija bude  objavljena i distribuirana svim jedinicama lokalne samouprave u  Srbiji.
izvor: ljudskaprava.gov.rs