Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
11Dec2013

Predloženo osnivanje tela za primenu preporuka UN za ljudska prava

 
Srbija planira da početkom 2014. godine uspostavi mehanizam za praćenje  primene preporuka UN na planu ljudskih prava u vidu vladinog saveta čime  bi se sistemski rešilo to pitanje, rečeno je 10. decembra u Beogradu na  predstavljanju tog mehanizma. Putem tog mehanizma bi se utvrđivali  konkretni zadaci institucija i rokovi za ispunjavanje preporuka, a predviđena  je mogućnost da se u rad saveta uključuju i nezavisne institucije, Skupština  Srbije i civilno društvo, rečeno je na skupu o uspostavljanju nacionalnog  mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka UN. Srbija je do sada  prihvatila više od 400 preporuka UN za unapređenje ljudskih prava,  uključujući uspostavljanje mehanizma za praćenje njihove primene.
“Formiranjem saveta obezbediće se postojanje operativnog i efikasnog tela  koje će omogućiti da se prati implementacija preko 400 preporuka UN koje  su do sada date Srbiji u oblasti ljudskih prava”, rekla je direktorka Kancelarije  za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović.
Na konferenciji o uspostavljanju mehanizma za praćenje sprovođenje  preporuka tela UN za ljudska prava ona je podsetila da Srbija redovno  podnosi izveštaje telima UN i dobija preporuke za unapređenje poštovanja  ljudskih i manjinskih prava.
“U ovom procesu kao najslabija karika ocenjena je ona koja se odnosi na  praćenje postupanja po dobijenim preporukama i to pitanje do sada nije bilo  sistemski uređeno”, rekla je ona na skupu na kome je emitovana video  poruka visoke komesarke UN za ljudska prava Navi Pilaj povodom  Međunarodnog dana ljudskih prava. Ona je podsetila da je Srbija prihvatila na zasedanju Saveta UN  za ljudska prava preporuku za uspostavljanje mehanizma za praćenje  primene preporuka. Nakon analize sličnih mehanizama i iskustava drugih zemalja i konsultacija  sa državnim institucijama i civilnim društvom, predloženo je da se formira međuresorno telo Vlade Srbije, odnosno Savet za praćenje i realizaciju  preporuka..
U izradi tog modela koji su pripremili Kancelarija za ljudska i manjinska  prava, Kancelarija visokog komesara UN za ljudska prava i Program UN za  razvoj (UNDP), krenulo se od toga da u mehanizam treba da bude uključeno  što više aktera, dodala je ona. Prema predloženom modelu, Savet bi činili visoki zvaničnici nadležnih  ministarstava, uz mogućnost da na sastancima učestvuju i predstavnici nezavisnih institucija i nadležnih skupštinskih odbora.
Tim telom bi predsedavao ministar pravde, a činili bi ga ministri ili državni  sekretari ministarstava unutrašnjih poslova, prosvete, zdravlja, spoljnih poslova, rada i zapošljavanja, kao i direktori ili zamenici direktora Kancelarije  za evropske integracije i Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Savet bi se sastajao dva puta godišnje, a najmanje jednom godišnje bi održao javnu sednicu kojoj bi prisustvovali i predstavnici nezavisnih institucija,  nevladinog sektora, Kasacionog suda, Ustavnog suda i nadležnih odbora  Skupštine Srbije.
“Od posebnog značaja je rezultat koji bi se postigao kroz uključivanje  nezavisnih tela i parlamenta u rad Saveta”, rekla je Paunovićeva  predstavljajući mehanizam i ciljeve koji bi se predloženim modelom postigli.
Savet bi pripremio akcioni plan za primenu preporuka sa rokovima i  konkretnima zadacima, na predlog ministarstava i uz preporuke civilnog  sektora i nezavisnih tela koje bi se unosile u posebnu rubriku u planu,  dodala je ona. To telo bi Vladi podnosilo godišnji izveštaj o  ispunjavanju preporuka UN i obaveštavalo pregovarački tim u pregovorima o  članstvu sa EU o pitanjima u vezi sa poglavljima 23 i 24.Svi zainteresovani mogu do kraja decembra da  dostave Kancelariji mišljenja o predlogu modela a da bi mehanizam mogao  da bude uspostavljen početkom naredne godine.
Paunovićeva je ocenila da je potrebno razmotriti mogućnost da se  nadležnost tog tela proširi i na preporuke drugih međunarodnih organizacija,  poput Saveta Evrope.
Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport i stalna koordinatorka UN u Srbiji  Irena Vojačkova Solorano, kao i Navi Pilaj u video poruci, pozdravili su  uspostavljanje tog mehanizma i istakli značaj ljudskih prava za razvoj i  evropski put Srbije.
Oni su ocenili da Srbija ima dobre zakona u oblasti ljudskih prava ali da mora  i da ih primenjuje.
(autor: M.P., euractiv.rs )