Centar predstavio preliminarno istraživanje o bezbednosti Roma i Romkinja

Diskusija o radnim nalazima istraživanja o bezbednosti romske populacije u Srbiji

 

 

Centar za istraživanje javnih politika u sredu 2. aprila predstavio je radnu verziju nalaza istraživanja u okviru projekta „Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti: Romi i sektor bezbednosti u Srbiji“.

 

 

 

Zatvoreni okrugli sto, organizovan u saradnji sa Odeljenjem za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, okupio je 40 učesnika, uključujući predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, i to uprave policije i policijskih uprava gradova Subotica, Niš, Vranje, Bujanovac, Prokuplje, Kragujevac i Beograd, Ministarstva odbrane, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Zaštitnika građana, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Nacionalnog saveta Roma u Republici Srbiji, kao i predstavnike romskih  organizacija, nevladinih organizacija koje se bave bezbednošću i inkluzijom, i nezavisne eksperate.

 

 

 

 

 

Sledeći Centrov programski fokus na položaj ranjivih grupa u kontekstu refrome sektora bezbednosti,  istraživački tim je obavio 9 grupnih diskusija (fokus grupa) sa Romkinjama i Romima u 6 gradova i opština, i 20 intervjua sa policijskim službenicima koji rade na primeni programa policije u zajednici, liderima romskog nevladinog sektora i koordinatorima za romska pitanja. Dobijeni su podaci od Ministarstva odbrane, i izvršene konsultacije sa predstavnicima nekoliko drugih tekućih projekata koji se dotiču problematike poboljšanja položaja Roma i koncepta „Policija u zajednici“.

 

Preliminarni nalazi ukazuju da se percepcija bezbednosnih pretnji romskog stanovništva značajno razlikuje zavisno od lokalnog konteksta i stepena njihove društvene integrisanosti. Istraživane sredine u kojima se doselio značajan broj interno raseljenih sa područja Kosova i Metohije pokazale su različite stepene tolerancije prema „domicilnim“ Romima, za koje je karakterističan visok stepen integrisanosti u društvo, i raseljenim Romima, koji se  i dalje suočavaju sa problemom neposedovanja ličnih dokumenata. Prisutne su i rodne razlike u opažanju vlastite bezbednosti i bezbednosti zajednice. Tako su Romkinje prevashodno zabrinute za odgoj i vaspitavanje dece i sa tim povezanim pretnjama, kao što je bezbednost dece u školama i vršnjačko nasilje, pored toga što žene dele posledice lokalnog konteksta i opažaju druge bezbednosne pretnje kao i muškarci.

 

 

 

Ključna opažena pretnja za bezbednost romske populacije, prema iskazima učesnika fokus grupa, je nepovoljan socio-ekonomski položaj, koji se ogleda u nezaposlenosti, problemima sa ličnim dokumentima i sledstvenim problemima ostvarivanja prava, prvenstveno na zdravstvenu i socijalnu zaštitu.  Ipak, u situacijama gde je romska populacija izložena nasilju ili pretnji nasiljem menja se skala bezbednosnih pretnji, kao i opažanje rada policije, pa tako ova pretnja postaje primarna za manjinu.

 

Diskusija koja je usledila nakon predstavljanja nalaza ticala se prvenstveno pitanja primene kvalitativne metodologije za potrebe ovog istraživanja i ograničenja te metodologije, kao i konkretnih primera postupanja policije u slučajevima ugrožavanja bezbednosti romske populacije na pojedinim lokacijama. Komentari i predlozi preporuka će biti uzeti u obzir u pripremi finalne verzije teksta.

 

 

 

 

 

 

Publikacija sa nalazima terenskog istraživanja, prikazom relevantnih koncepata ljudske bezbednosti, socijalne inkluzije i reforme sektora bezbednosti, srodnih istraživanja i drugih dostupnih podataka, kao i sa predlogom preporuka za ključne aktere biće objavljena u maju 2014. godine a potom i javno predstavljena u tri grada u Srbiji.

 

 

Foto: Misija OEBS u Srbiji. Na fotografijama:

 

1. Jelena Radoman, glavna istraživačica Centra na projektu, Nada Jaramaz Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS, Karin Wagner Savetnik za pitanje uprave, Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS, Svetlana Đurđević Lukić, predsednica Centra, Miroslav Kragić Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS

 

2. Golub Gačević, Pomoćnik načelnika Uprave policije i Jelena Radoman

 

3. Osman Balić, YURom Centar - Niš, Marija Ranđelović, PU Niš, Danijela Malbašić i Nena Lalović iz PU Beograd

 

4. Romi u Beogradu 2012,  Foto: Amnestiusa.org