Uputstvo za citiranje

UPUTSTVO ZA CITIRANJE (APA)

NAPOMENE (FUSNOTE)

Mogu sadržati manje važne detalјe, dopunska objašnjenja, naznake o korišćenim izvorima (na primer naučnoj građi) itd, ali ne mogu biti zamena za citiranu literaturu.

NAVOĐENJE (CITIRANJE) U TEKSTU

Prilikom navođenja referenci sa jednim autorom daje se ime autora u originalu, npr. (Ejdus, 2012:32). Ukoliko referenca ima dva autora, oba se navode u tekstu, npr. (Spasić, Tadić, 2017:38), a imena autora odvajaju se zarezom. Ukoliko referenca ima tri i više autora, navodi se samo ime prvog autora i skraćenica „et al.“ (za strane reference), odnosno „i sar.“ (za domaće reference), npr, (Buzan et al., 1998) ili (Lađevac i sar., 2010).

Lista referenci (literatura)

Spisak referenci se navodi azbučnim redom po prezimenima autora. Ukoliko se u literaturi navodi nekoliko referenci čiji je prvi autor isti, najpre se navode po hronološkom redu (od godine objavlјivanja rada) reference u kojima je taj autor jedini autor, a zatim reference u odnosu na azbučni red prvog slova prezimena drugog autora (ukoliko ima koautora). Ukoliko se navodi više referenci jednog autora iz iste godine, potrebno je godine označiti slovima a, b, c, npr. 2014a, 2014b, 2014c. 

MONOGRAFIJA (KNJIGA)

Navođenje monografije treba da sadrži prezime i inicijale imena autora, godinu izdanja (u zagradi), naslov monografije (kurzivom), mesto izdanja i izdavača.

Spasić, D & Tadić, M. (2017). Zloupotreba vatrenog oružja i rodno zasnovano nasilje. Beograd: Centar za istraživanje javnih politika.

Lađevac, I., Đurđević-Lukić, S., Jović-Lazić, A. (2010). Međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji 1999-2009. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.

Buzan, B., Ole Wæver, O. & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers

Zbornik radova u celini

Ukoliko se kao referenca navodi zbornik radova u celini, koristiti sledeću formu:

Zirojević, M., Ćorić, V. (Ur.) (2015). Četrdeset godina od potpisivanja Helsinškog završnog akta. Beograd: Institut za uporedno pravo.

Đorđević, I., Glamotchak, M., Stanarević, S. & Gačić, J. (Eds.) (2015). Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Implications. Belgrade: Faculty of Security Studies/Institut Français de Géopolitique.

Poglavlјe u knjizi ili zborniku radova

Poglavlјe u knjizi ili zborniku radova navoditi na sledeći način:

Đurđević-Lukić, S., Tadić, M. (2015). Učešće civilnog društva u ljudskoj dimenziji OEBS-a. U Zirojević, M., Ćorić, V. (Ur.) (2015). Četrdeset godina od potpisivanja Helsinškog završnog akta. (str. 241-263) Beograd: Institut za uporedno pravo.

Ukoliko strani zbornik radova ima samo jednog urednika, umesto skraćenice „Eds.“, navodi se jednina „Ed.“.

NAUČNI ČLANAK

Naučni članak bi trebalo da sadrži prezime i inicijale imena autora, godinu izdanja (u zagradi), naslov članka, pun naziv časopisa (kurzivom), volumen (kurzivom), broj (u zagradi) i stranice.

Ðurđević-Lukić, S. (2009). Spoljna politika administracije Baraka Obame – Nova retorika ili novi kurs? Medunarodni Problemi61(4).

Ukoliko članak ima više od jednog autora navode se imena svih koautora, pri čemu se imena odvajaju zarezom.

Živković, V., Stojanović, F. (2015). Borci iz Srbije u ratu u Siriji – pravni i politički tretman po povratku. Godišnjak Fakulteta bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti, str. 145-164.

Ukoliko se časopis izdaje isklјučivo u elektronskoj formi, referenca bi trebalo da  sadrži iste elemente kao i referenca iz štampanog časopisa, ali se nakon broja stranica navodi „Retrieved from“ (za strane reference), odnosno „Preuzeto sa“ (za domaće reference) i internet adresa.

Said, A. A. & Funk, N. C. (2002). The Role of Faith in Cross-Cultural Conflict Resolution. Peace and Conflict Studies, 9(1). Preuzeto sa http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/ASNC83PCS.htm

REFERENCE SA INTERNETA

Za navođenje referenci preuzetih sa interneta potrebno je navesti prezime i inicijale imena autora, odnosno naziv institucije, godinu (u zagradi), naziv dokumenta (kurzivom), datum kada je sajt posećen i internet adresu sajta.

Žižek, S. (2013). Die Krise des Westens betrifft sowohl Demokratie als auch Finanzwirtschaft. Preuzeto 14. novembra, 2013., sa http://www.egs.edu/faculty/slavoj-zizek/articles/die-krise-des-westens-betrifft-sowohl-demokratie-als-auch-finanzwirtschaft/

RAD U ZBORNIKU RADOVA SA NAUČNIH KONFERENCIJA

Cvetković, V. N. (2002). Institucije, država, identitet. U: (Re)konstrukcija institucija: godinu dana tranzicije u Srbiji. (str. 27-42). Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI INSTITUCIJA

American Psychological Association (1973). Ethical principles in the conduct of research with human subjects. Washington, DC: American Psychological Association, Ad Hoc Committee on Ethical Standards in Psychological Research.

United Nations Development Program (1994). Human Development Report. New York: Oxford University Press.