Vladan Ivanović

Vladan Ivanović je član Centra od 2018. godine. Vladan je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu, na kome drži predavanja iz Komparativnih ekonomskih sistema, Ekonomije javnog sektora, Institucionalne ekonomije, Analize javnih politika i Teorija regulacije tržišta. Autor je ili koautor više od 30 naučnih radova iz oblasti institucionalne ekonomije, ekonomije znanja, ekonomske politike, tranzicije i evropskih integracija. Od 2019. godine član je akademskog saveta IPG grupe gde je fokusiran na pitanja strateškog razvoja kompanija, digitalizacije i tržišnog razvoja u jugoistočnoj Evropi kao i u zemljama nemačkog govornog područja. U GigmetarTM timu je vođa analitičkog tima.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu kao student generacije (2005), na kome je i magistrirao (2009), a zatim doktorirao (2014). Drugu doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu Hohenheim (Štutgart) u Nemačkoj (2018). Tokom studija obavio je istraživanja, studijske boravke i učestovao na programima i seminarima na većem broju univerziteta u SAD i Evropi.