Projekat: Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
30May2013

CENTAR u Vojnoj gimnaziji i Vojnoj akademiji

U sklopu projekta „Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva Republike Srbije”, istraživački tim CENTRA razgovarao je sa učenicima Vojne gimnazije i kadetima i kadetkinjama Vojne akademije.

Tokom maja meseca organizovane su tri diskusije: jedna fokus grupa sa maturantima Vojne gimnazije, i dve sa kadetima i kadetkinjama prve i četvrte godine studija Vojne akademije. Glavna tema razgovora bila je sadržaj nastavnog programa i prisutnost tematike diskriminacije ranjivih grupa u njemu. Takođe, razgovaralo se o upoznatosti učesnika sa antidiskriminacionim pravnim okvirom i položajem ranjivih grupa. Nalazi dobijeni ovom metodom će upotpuniti analizu sadržaja nastavnog materijala.

Projekat „Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva Republike Srbije” ulazi u završnu fazu. Nalaze istraživačkog tima ćemo kompletirati tokom jula meseca.