Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
09Apr2015

Kako sprovesti mere za unapređenje položaja Roma?

Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije posvećenoj obeležavanju Međunarodnog dana Roma – Inkluzija Roma i Romkinja 2014/15: Rezultati i izazovi, istaknuto je da su ojačani institucionalni kapaciteti i uspostavljeni mehanizmi kojima se prati napredak u oblasti inkluzije Roma.

Uspostavljena je i koordinacija između državnih institucija i civilnog sektora, a veoma važnu ulogu u praćenju mera koje su predviđene Strategijom za unapređivanje položaja Roma, ali i u planiranju politika usmerenih ka pripadnicima romske nacionalne manjine, imaju i aktivnosti Saveta za unapređivanje položaja Roma Vlade Srbije. Takođe je rešeno da su spostavljeni mehanizmi koordinacije projekata usmerenih na inkluziju Roma, koji imaju za cilj efikasniju upotrebu budžetskih i donatorskih sredstava, kao i razmenu informacija između svih relevantnih korisnika projekata, donatora i timova za njihovo sprovođenje, čime se daje značajna podrška procesu unapređenja položaja Roma u Srbiji.Vlada, po njenim rečima, nastoji da u odlučivanje o pitanjima koja su od interesa za unapređivanje položaja Roma budu uključeni i predstavnici romske zajednice, kroz saradnju sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, kao predstavničkim telom, i organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima inkluzije Roma.

Rečeno je da je na lokalnom nivou razvijena multisektorska saradnja, tako da je u prethodnom periodu formiran operativni mobilni tim u 20 pilot opština u Srbiji, koji u svom sastavu imaju romskog koordinatora, pedagoškog asistenta, zdravstvenog medijatora, predstavnika centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, sa ciljem da doprinese tome da Romi na efikasniji način ostvare svoja prava u zajednici u kojoj žive.

Kao najznačajnija aktivnost u ovom periodu navedena je izrada nove strategije za unapređivanje položaja Roma do 2025. godine. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović govorila je o "posvećenosti Vlade Srbije unapređenju položaja pripadnika romske nacionalne manjine, što potvrđuju i konkretni rezultati postignuti u oblasti inkluzije Roma".

Ove strategije su, kako je rečeno u Kancelariji, izrađene u okviru šireg konsultativnog procesa sa predstavnicima lokalne samouprave širom Srbije, državnih organa i institucija, nezavisnih institucija, romskih organizacija civilnog društva i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine. Na čelu radne grupe za izradu novog sektorskog dokumenta biće predstavnik romske nacionalne zajednice, pri čemu nova strategija treba da se zasniva na principima inkluzivnosti, decentralizacije, racionalizacije, ekonomičnosti i efikasnosti, kao i na afirmativnim merama. Predviđeno je, dalje se navodi, da mere društvenog uključivanja budu realizovane kroz strateške oblasti kao što su obrazovanje, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje, stanovanje i zdravlje.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije Meho Omerović istakao je da Srbija ima razvijene institucionalne i normativne mehanizme za inkluziju Roma, ali da su problemi Roma i dalje veoma izraženi, naročito u pogledu obrazovanja, uslova stanovanja, zapošljavanja, dečjeg rada i ranih brakova. Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović rekao je da se iz Skupštine Srbije šalje jasan signal i poruka Vladi Srbije i drugim činiocima u društvu o veoma teškom položaju Roma.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport pozdravio je napore Vlade Republike Srbije na izradi nove Strategije za inkluziju Roma, s obzirom na to da će u njoj biti sadržane sve neophodne mere i aktivnosti kojima će se uticati na unapređenje položaja građana romske nacionalnosti. Devenport je ocenio da će u tom dokumentu biti sadržan uspeh svih zajedničkih napora i pravac u kome treba da se odvija inkluzija Roma.

Ambasador Misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard istakao je da će Misija OEBS-a nastaviti da pruža podršku Republici Srbiji na postizanju promena u kvalitetu života pripadnika romske nacionalne manjine.

Direktor Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) Asija Verbanova ukazala je na veliku nejednakost između muškaraca i žena, što se posebno odražava na pripadnice romske nacionalne manjine.

Predstavnik Ženske romske mreže Slavica Vasić informisala je prisutne o aktivnostima koje ta mreža sprovodi na unapređenju položaja pripadnica romske nacionalne manjine.

Najboljim studentima romske nacionalnosti, kao priznanje za ostvarene rezultate na studijama, uručeni su lap-top računari kako bi im se pružila podrška za nastavak školovanja.

Sednici Odbora prisustvovali su predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, državnih organa i institucija, nezavisnih organa, međunarodnih organizacija i romskih organizacija civilnog društva.

 

srbija.gov.rs