Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
07Apr2015

Povodom 8. aprila - Svetskog dana Roma: Koordinatori za romska pitanja u nezavidnom položaju

Uprkos obavezama koje je Republika Srbija preuzela po osnovu ratifikovanih međunarodnih dokumenata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, kao i u okviru Dekade Roma, položaj koordinatora za romska pitanja pri lokalnim samoupravama u AP Vojvodini i dalje je nezavidan.

Kordinatori za romska pitanja često su jedina veza između lokalne romske zajednice i državnih organa, institucija i službi. Razgovori sa koordinatorima za romska pitanja u AP Vojvodini pokazali su da većina njih taj posao već više godina obavlja na osnovu ugovora o radu na određeno vreme ili ugovora o delu, a što je protivno propisima. Značajan broj njih ni posle višegodišnjeg radnog ili volonterskog angažovanja nije stalno zaposlen u lokalnoj samoupravi.  

Pripadnici i pripadnice romske zajednice se koordinatorima za romska pitanja najčešće obraćaju za pomoć prilikom pribavljanja ličnih isprava i ostvarivanja i zaštite prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i stanovanja. Ova činjenica dovoljno govori o stepenu informisanosti, znanja, iskustva, stručne osposobljenosti i odgovornosti koju ovo radno mesto nameće. Uprkos tome, čak i koordinatori za romska pitanja koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme najčešće nisu u prilici da se u dovoljnoj meri i uz pomoć kompetentnih, stručnih osoba kontinuirano edukuju u oblastima relevantnim za njihov rad.

Većina lokalnih samouprava nije donela strateške dokumente, akcione planove i druga akta u oblastima koje su relevantne za unapređenje položaja Roma i Romkinja. Kao primer ističu se planovi detaljne regulacije koji na teritoriji lokalnih samouprava predstavljaju najznačajniji urbanistički dokument u oblasti unapređenja stanovanja i osnovu za dugoročno planiranje. Čak i tamo gde su doneti, oni najčešće ne obuhvataju neformalna naselja ili delove naseljenih mesta u kojima žive Romi i Romkinje. U nekoliko lokalnih samouprava ocenjeno je da su zbog neorganizovanosti i neprepoznavanja položaja Roma i Romkinja, kao pitanja koje se tiče cele lokalne zajednice, od strane lokalne samouprave propuštene prilike za uključivanje u veće i dugoročnije projekte, naročito u oblasti infrastrukture i stanovanja.

Razgovori sa koordinatorima za romska pitanja u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini vođeni su u okviru istoimenog projekta institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina. Po okončanju ovog projekta, o njegovim rezultatima biće objavljen izveštaj sa preporukama nadležnim organima za unapređenje položaja koordinatora za romska pitanja u lokalnim samoupravama. 

 

ombudsmanapv.org