Projekat: Regionalni izveštaj o ljudskom razvoju na temu socijalne inkluzije – dodatno istraživanje
16Apr2015

Održana konferencija “Unapređenje ljudskih prava starijih lica u Republici Srbiji"

Crveni krst Srbije i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u partnerstu sa HelpAge International iz Velike Britanije, a okviru projekta “Unapređenje pristupa ljudskim pravima starijih u Republici Srbiji”, organizovali su konferenciju “Unapređenje ljudskih prava starijih u Republici Srbiji” 15. aprila 2015. godine, u Svečanoj sali Crvenog krsta Srbije. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji finansijski podržava Evropska unija. Cilj konferencije je podizanje svesti javnosti, profesionalaca i eksperata na temu ljudskih prava starijih osoba.

Širom sveta demografsko starenje dovelo je do toga da se broj starijih osoba povećava, što povećava rizik od starosne diskriminacije i nasilja. Za sada su ljudska prava starijih nedovoljno vidljiva sa stanovišta međunarodnog prava. Shvatajući ozbiljnost ovog globalnog problema i efekata koje bi mogao da ima na naše zajednice, društva i ekonomije potrebno je omogućiti starijima pravo na slobodu od diskriminacije, pravo na slobodu od nasilja, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na zdravlje, pravo starijih na rad i doživotno učenje, pravo starijih na ličnu svojinu i pravo nasleđa. U posebno teškom položaju su starije žene, kod kojih starenje amplifikuje rodnu diskriminaciju sa kojom su se suočavale tokom života.

Na konferenciji je predstavljena publikacija “Uvod u starenje i ljudska prava starijih – pilot studija o finansijskom zlostavljanju starijih” koja se sastoji iz dva dela. U prvom delu istaknuti su osnovni aspekti starenja i potreba za inkluzivnim politikama, a u drugom delu je istraživanje o finansijskom zlostavljanju starijih. Ovo istraživanje ima dve komponente. Jedna je analiza pravnog okvira koji se odnosi na zaštitu prava starijih osoba dok je druga eksplorativno istraživanje koje je omogućilo sticanje preliminarnih saznanja o finasijskom nasilju i riziku od finasijskog nasilja u porodičnom kontesktu. Neki od rezultata ovog istraživanja koji mogu da ukažu na moguće finasijsko zlostavljanje su da je 40% ispitanika dalo članovima svoje porodice ovlašćenje da raspolažu njihovim prihodima, 8% ispitanika kaže da im neko bez njihovog znanja uzima novac, dok se 50% ispitanika odreklo nasledstva u korist svoje dece.

Kliknite da preuzmete Dnevni red Konferencije.

 

Crveni krst Srbije