17Apr2015

Dve članice Centra učestvovale na konsultativnom sastanku o razradi i unanapređenju prvog Sektorskog planskog dokumenta

Danas je održan konsultativni sastanak u vezi sa Sektorskim planskim dokumentom (SPD), koji se održava na inicijativu SEKO za sektor ljudski resursi i društveni razvoj, čija je članica i Centar. Uz podršku Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva na sastanku su se okupili predstavnici svih relevantnih institucija i članice SEKO grupe.
 
Dve članice Centra Branka Anđelković i Maja Kovač učestvovale su u radu grupe za rad i zapošljavanje i inkluziju Roma i Romkinja. 
 
SEKO za sektor ljudski resursi i društveni razvoj koordinišu Beogradska otvorena škola – BOŠ, Evropski pokret u Srbiji, Smart kolektiv i Beogradski fond za političku izuzetnost.
 
Formiranjem SEKO mehanizma 2011. godine uspostavljen je formalni mehanizam saradnje između civilnog društva i Kancelarije za evropske integracije i drugih nadležnih institucija u oblasti programiranja međunarodne razvojne pomoći, pre svega IPA II. Tačnije, omogućeno je da OCD učestvuju u kreiranju prioritetnih mera sektorskih reformi koje su finansirane kroz međunarodnu razvojnu pomoć, i na taj način utiču na kvalitet i tempo reformi u društvu. Sve OCD su uključene na dobrovoljnoj bazi. SEKO za sektor ljudski resursi i društveni razvoj obuhvata veliku sektorsku oblast i praćenje velikog broja reformi: Oblast obrazovanja, Oblast zapošljavanje, Oblast društvene inkluzije, Oblast zdravstva i Ciljna grupa mladi. 
Proces programiranja IPA II sredstava zasnovan je na strateškom dokumentu „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć u periodu 2014- 2017, sa projekcijama do 2020” (NAD). Unutar ovog dokumenta definisani su prioriteti i reforme, a na  osnovu njega doneće se sektorska planska dokumenta koja važe za naredne tri godine. 
 

Prethodni projekti Centra o položaju Roma:

Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti

Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji

Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja