Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
15Apr2015

Drugi izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

Proces inkluzije Roma u Srbiji prati se i kroz mehanizam Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Vlada Republike Srbije sa Evropskom komisijom, u junu 2013. godine, na Seminaru posvećenom socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji, prihvatila je obaveze i dogovorila način praćenja napretka u inkluziji Roma, kao i izveštavanje o implementaciji zaključaka sa Seminara.

Koordinacionu ulogu u pripremi izveštaja i organizaciji sastanaka posvećenih monitoringu o implementaciji zaključaka imaju Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. U Drugom izveštaju predstavljen je pregled svih aktivnosti koje je država realizovala u periodu od aprila 2014. godine do decembra 2014. godine u obezbeđivanju zaštite i unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji sredstvima iz budžeta, ali i uz pomoć donatorskih sredstava, na nacionalnom i lokalnom nivou, a skladu sa dogovorenim zaključcima sa Evropskom Komisijom.

Konstatovano je da su postavljeni osnovi za održivo unapređenje položaja Roma, posebno u sektorima obrazovanja i zdravstva, pokrenute inicijative za humaniji vid stambenog zbrinjavanja Roma iz neformalnih naselja. Predstavljena je efikasnost uspostavljenih mobilnih timova za inkluziju Roma u podršci romskom stanovništvu da ostvare svoja prava, kao i mehanizmi koje je Vlada uspostavila sa ciljem razvijanja multisektorske saradnje i koordinacije projekata koji su usmereni na unapređivanje položaja Roma u Srbiji.

Kao prioritet Vlade Republike Srbije u oblasti zaštite i unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, postavljena je izrada nove Strategije za inkluziju Roma za period do 2025. godine.

Izradi Drugog izveštaja o implementaciji Operativnih zaključaka su prethodili sastanci sa predstavnicima resornih ministarstava, Kancelarije za evropske integracije, Nacionalne službe za zapošljavanje, organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima unapređenja položaja Roma, gde je razmatrano sprovođenje zaključaka sa Evropskom komisijom i napredak u oblastima obrazovanja Roma, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, slobode kretanja, upisa u matične knjige i razmatrana multisektorka pitanja. Ovaj izveštaj predstavlja i pripremu za predstojeći Seminar koji će biti održan u junu 2015. godine, gde će biti utvrđen novi ciklus obaveza Republike Srbije u oblasti inkluzije Roma.

Kliknite da preuzmete Drugi izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja (.pdf)

 

ljudskaprava.gov.rs