Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
20Apr2015

Javno slušanje o radu nacionalnih saveta

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine republike Srbije organizovao je, u petak, u Maloj sali skupštine, javno slušanje na temu: Rad i funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

U raspravi je ukazano na niz problema koji utiču na rad i funkcionisanje nacionalnih saveta, a na koje je, u više navrata, do sada već ukazivano. Reč je o problemima vezanim za finansiranje rada nacionalnih saveta, ignorantski odnos lokalnih samouprava, nesrazmernu zastupljenost pripadnika manjina u upravi i javnim službama, probleme vezane za nabavku udžbenika i učenje srpskog jezika, nezainteresovanost medija za rad i probleme nacionalnih saveta...

Učesnici u raspravi izneli su i nekoliko predloga – da se donese novi zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, da se princip srazmerne zastupljenosti proširi tako da obuhvati i javna preduzeća, da se inicira uvođenje Dekade Aškalija, kako bi se Vlada i sve relevantne institucije obavezale da će delovati u pravcu unapređenja njihovog socijalno-ekonomskog položaja, kao i da se u Srbiji odredi datum za obeležavanje Dana manjina.

Javnom slušanju prisustvovala je Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka, kao i predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ministarstva kulture i informisanja, Zaštitnika građana, OEBS-a, predstavnika nacionalnih saveta i nevladinih organizacija.

 

Ombudsman APV