Projekat: Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
19Feb2013

Istražujemo šta budući oficiri uče o diskriminaciji i ranjivim grupama

Centar za istraživanje javnih politika započeo je realizaciju projekta Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva R. Srbije. Predmet predloženog projekta je analiza problematike ljudskih prava i nediskriminacije ranjivih grupa i znanja koje se o njima pruža kroz sistem vojnog školstva. Centrov tim će mapirati prisustvo, kontekst i relevantnost koja se pridaje problemima diskriminacije zasnovane na rodu, seksualnoj orijentaciji, etničkoj pripadnosti i religiji u udžbenicima i priručnicima u upotrebi u sistemu vojnog školstva i obuke za profesionalne vojnike i učesnike u multilateralnim misijama. Projekat sprovodimo uz podršku Ženevskog centra za demokratsku kontolu oružanih snaga (DCAF) i Fonda za otvoreno društvo.

Pravni okvir zaštite od diskriminacije u R. Srbiji uspostavljen je i nadograđuje se od 2009. godine usvajanjem odgovarajućih zakona i uspostavljanjem nezavisnih institucija za zaštitu prava građana. Međutim, unapređenje institucionalnih aranžmana u vezi sa zaštitom ljudskih prava ne dovodi nužno i do integrisanja antidiskriminatornih politika i normi u politički i društveni život. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je već ukazala na brojne diskriminatorne odredbe i termine koji se reprodukuju kroz sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja, dok brojne organizacije za zaštitu prava određenih grupa ukazuju na postojanje institucionalne diskriminacije i prakse.

Centrov tim će analizirati pristup tematici ljudskih prava ranjivih grupa i njihovoj nediskriminaciji i znanje koje se o njima pruža kroz vojni sistem školstva Republike Srbije putem kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja sadržaja nastavnog materijala, kao i dodatnim intervjuima i diskusijama u fokus grupama. Projekat će tako ponuditi i preliminarne zaključke o sistemu vrednosti koji je zastupljen u vojnom školstvu, pogotovo u odnosu na grupe koje često trpe diskriminaciju u društvu: žene, pripadnici LGBT zajednice, Romi i druge etničke manjine, kao i različite verske grupe. Namera nam je da eksternom i nezavisnom analizom sistema vrednosti integrisanog u vojno školstvo tokom tekuće reforme odbrambenog sektora damo doprinos poboljšanju demokratskog upravljanja sektorom.

Motiv za ovaj projekat smo našli u prethodnim radom na temu odnosa LGBT populacije i institucija sektora bezbednosti, ali i tekućim reformama u sistemu odbrane čiji je značajan deo i reforma vojnog obrazovnog sistema i njegovo usklađivanje sa procesima u civilnim visoko-školskim ustanovama.

Projektni tim čine:  Svetlana Đurđević Lukić, Jelena Radoman, Marija Radoman, Marina Tadić i Aleksandar Njegovan.

Rezultate istraživanja ćemo objaviti u julu 2013 godine.