Projekat: Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
29Oct2015

Nejasni uslovi konkursa za NVO u Kraljevu, dijalog sa lokalnom samoupravom nerazvijen

Predstavnici nevladinog sektora u Kraljevu nezadovoljni su odnosom lokalne samouprave u Kraljevu prema ovom sektoru: NVO su nedovoljno uključene u dijalog oko utvrđivanja prioriteta građana i određivanje ciljeva koji će biti finansirani sa budžetske linije 481, a sama procedura učestvovanja u konkursima koje raspisuje lokalna zajednica je netransparentna i ostavlja veliki prostor za arbitrarno donošenje odluka, rekli su predstavnici NVO koji su učestvovali na okruglom stolu Centra za razvoj neprofitnog sektora i Centra za istraživanje javnih politika, organizovanom u okviru projekta „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“.

Okruglom stolu organizovanom uz pomoć lokalnih partnera u Kulturnom centru „Evergreen“, 29.10.2015. nisu prisustvovali predstavnici lokalne samouprave iako su pozvani. Okrugli sto su pratili predstavnici lokanih medija i agencije Beta.

Predstavnici NVO su rekli da su smernice za konkurisanje kontradiktorne, broj dokumenata koji se traži prevelik i finansijski opterećujući za NVO, a kriterijumi izbora nejasni. Takođe, NVO nemaju uvid u sastav članova komisije koja se bavi ocenjivanjem projekata ni posle završenih konkursa, niti imaju mogućnost uvida u projekte koji su učestvovali na konkursu. NVO nemaju saznanja o tome na koji način se kontroliše primena odobrenih projekata i trošenje dodeljenih sredstava. Ovakva procedura u Kraljevu, znatno se razlikuje od one koja se primenjuje u lokalnoj samoupravi Pirot.

Predstavnici NVO ukazali su da se prilikom odabira prioriteta za finansiranje sa ove budžetske linije ne poštuju smernice utvrđene različitim strategijama (za mlade i dr) kao i da opština nije fleksibilna u određivanju finansiranja određenih prioriteta u skladu sa situacijom na terenu (porast broja izbeglica, ekološke akcije u slučaju prethodnih akcidenata).

Predstavnici NVO su izrazili sumnju da se odluke o dodeli sredstava donose u užim političkim grupama, da se vrlo često isti iznosi sredstava dodeljuju istim organizacijama kao i da ima slučajeva da se novac dodeljuje ad hoc stvorenim NVO koje predstavljaju paravan za isplaćivanje honorara „partijskim vojnicima“ podmlacima stranaka za druge poslove (koje oni obavljaju za svoje stranke).

Na okruglom stolu su govorili Aleksandar Bratković direktor CRNPS i Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika. Okruglom stolu je u ime CRNPS prisustvovala i Anja Vasiljević.

Bratković je rekao da je jedan od ciljeva ovog projekta da motiviše donosioce odluka da svoje politike finansiranja sa linije 481 učine transparentnijim i da podstakne civilni sektor da izvrši pritisak na donosioce odluka da ujednače uslove finansiranja za sve korisnike budžetske linije 481. U tom kontekstu on je podsetio na zahtev 188 organizacija NVO iz 2010. godine da se linija 481 učini transparentnijom. 

Cilj projekta je takođe da podstakne diskusiju o tome na koji način se određuju prioriteti za finansiranje iz budžetske linije 481, na koji način su građani preko NVO sektora uključeni u planiranje tih prioriteta, u proces izbora projekata i nadzor nad utrošenim sredstvima, kao i da podstakne predstavnike lokalnih zajednica i civilnog društva da  traže druge modalitete za finansiranje projekata od interesa za građane kroz uspostavljanje saradnje sa sektorom privrede.

Tanja Jakobi je iznela osnovne podatke iz istraživanja o trošenju novca  sa budžetske linije 481 u Kraljevu u 2014. godini. Analiza je pokazala da su sredstva pravilno usmeravana sa svih dostavljenih konta i da je uočena samo jedna manja greška, naime nepravilno su napisani nazivi krajnjih dobitnika. Sa stanovišta ispravnog usmeravanja sredstava Kraljevo je najbolji od tri analizirana grada u ovom istraživanju.

Što se tiče strukture trošenja novca, sa ove linije je u Kraljevu u 2014. godini opredeljeno 69,6% za sportske i omladinske organizacije, 18,7% za ostale nevladine organizacije, 7,7% za Crveni krst, 3,9% za dotacije političkim strankama i 0,2% za dotacije etničkim zajednicama i manjinama.

Na pitanje da li su visoka izdvajanja za sportske i omladinske organizacije, u skladu sa potrebama građana, predstavnici NVO su rekli da razlikuju dve vrste sportskih organizacija, one koje imaju relevantne sportske rezultate i neguju podmladak, kao što je na primer Odbojkaški klub „Ribnica“ koji je rasadnik talenata za nacionalnu reprezentaciju i drugih sportskih organizacija koji su od strane lokalne samouprave određene kao klubovi od interesa kao na primer FK Sloga a koji godinama ne postižu rezultate koji bi opravdali ovakva ulaganja. Predstavnici NVO su takođe rekli da veliki broj sportskih organizacija kojima su dodeljena sredstva, taj novac nije dobio u celosti jer je lokalna samouprava odlučila da vanredno preusmeri već odobreni novac na finansiranje Dejvis kupa.

U diskusiji je rečeno da je napravljen pomak kod finansiranja udruženja građana odnosno da sada sve organizacije slede princip projektnog finansiranja, da su programi koji se finansiraju raznoliki i pokrivaju različite interese gađana od ekoloških do omladinskih i da je to znak da je dosadašnja borba civilnog društva za transparentnije uslove finansiranja i poštovanje različitih potreba građana dala izvesne rezultate te da sa takvim angažovanjem treba nastaviti.

Predstavnici NVO su se založili za osnivanje lokalne Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i podsetili da je Kraljevo već imalo takvo telo koje je usled nezainteresovanosti novih garnitura vlasti prestalo sa radom iako je imalo izuzetne rezultate u sprovođenju, izboru i kontrolisanju projekata iz linije 481 i podsticalo dijalog lokalne samouprave i civilnog sektora.

Učesnici okruglog stola složili su se sa konstatacijom da krivicu za nedostatak partnerskih odnosa snose i lokalne samouprave i NVO koje pokazuju nedovoljnu inicijativu za negovanjem takvih kontakata i snažnije zastupanje svojih interesa.

Prisutni predstavnici NVO dogovorili su se da u novembru organizuju sastanak na kojem će usaglasiti listu svojih zahteva prema lokalnoj samoupravi.

CRNPS i Centar sprovode ovaj pilot projekat u tri opštine - Pirotu, Kraljevu i Somboru. Projekat podržava Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).

Dva priloga RTS Kraljevo I i II inspirisana našim istraživanjem.