Projekat: Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
16Nov2015

Okrugli sto sa NVO u Somboru: Veliki deo novca za finansiranje potreba građana deli se van konkursa

Analiza podataka o trošenju novca sa budžetske linije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama u Somboru, za 2014. godinu koju su Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) i Centar za istraživanje javnih politika sproveli u okviru pilot projekta „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“, pokazala je da postoje brojne nepravilnosti u dodeli sredstava sa ove linije, rečeno je na okruglom stolu koje su ove dve NVO organizovale u Somboru 13.novembra u  prostorijama Omladinskog kluba Kancelarije za mlade.

Prema podacima koje je CRNPS i Centru dostavila lokalna samouprava, na listi korisnika sredstava sa linije 481 kao jedna od najvećih korisnika evidentirana je Nacionalna služba zapošljavanja koja nije NVO, kao i brojne privatne kompanije. U raspravi na okruglom stolu, rečeno je da je da se NZS našla na ovom spisku jer je ova služba uz pomoć sektora NVO sprovodila prošle godine javne radove u Somboru, dok su privatnim kompanijama iznosi (najverovatnije) uplaćivani za potrebe finansiranja delova projekata (prevoz, ručkovi, večere, bojenje staza). Po zakonu, novac sa linije 481 ne može se uplaćivati niti se njime mogu finansirati državni korisnici i kompanije, iz čega proizilazi da je ovde reč u najmanju ruku o prekršajima dok bi za eventualno utvrđivanje zloupotreba u korišćenju novca svoju reč morale da daju nadležne institucije pre svega Državna revizorska institucija.

U Pirotu i Kraljevu gde su CRNPS i Centar takođe analizirali ove podatke, nisu zabeleženi slični problemi.

Takođe za razliku od Pirota i Kraljeva gde su na zasebnim subanalitičkim kontima knjiženi primaoci novca iz oblasti sporta, verskih zajednica, političkih partija i udruženja građana, u Somboru su rashodi vođeni pod dva subanalitička konta 481991 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama i 481992 Dotacije političkim strankama. Na listi opredeljenih sredstava dominiraju dotacije za stipendije, povelje Grada, isplate nagrada za đaka generacije itd., ugovori i autorski honorari. Novčane naknade zavedene su pod imenom i prezimenom dobitnika sredstava.

Iako izbor broja subanalitičkih konta koji će biti korišćeni u okviru budžetske linije 481, stvar slobodnog izbora svake lokalne samouprave, a ne prekršaj, usled ovakvog knjiženja nije bilo moguće steći detaljniji uvid u to koliko se u Somboru izdvaja na primer za sportska i omladinska sportska udruženja, koliko za Crveni krst, a koliko za udruženja građana. Iako nije reč o nepravilnosti, ovakav način knjiženja doprinosi netransparentnosti jer su gotovo svi primaoci (98%) svrstani pod jedan subanalitički konto dok su samo političke stranke (2%) izdvojene na drugi konto. 

Zbog toga je za potrebe diskusije na okruglom stolu u prezentaciji izdvojeno deset najvećih korisnika sa budžetske linije 481.

Predstavnici NVO sektora istakli su nekoliko problema u vezi sa učešćem NVO u procesu određivanja prioriteta u finansiranja potreba građana Sombora, na konkursima i van njih.

Oni su rekli da kvalitet dokumenata kojima se određuju strateški pravci finansiranja potreba građana varira, i da su za neki od dokumenata (Srategija za mlade) urađeni kvalitetno i koriste se u određivanju kriterijuma za finansiranje projekata NVO iz ove oblasti, dok su neki drugi dokumenti sačinjeni bez širih konsultacija i da su ciljevi postavljeni u njima nerealni, te da su unapred u akcionim planovima koji prate ove dokumente određeni NVO primaoci sredstava bez prethodno sprovedenog konkursa.

Predstavnici NVO takođe su rekli da se značajne sume novca za finansiranje potreba građana izdvajaju sa pozicija gde nije propisano raspisivanje konkursa već je reč o diskrecionim odlukama predstavnika lokalne samouprave. U takvim slučajevima čak i kada je finansiranje određenih potreba opravdano, ne postoji procedura praćenja trošenja novca i rezultata sprovedenih projekata.

Kada je reč o finansiranju projekata NVO na osnovu konkursa, posebno su kao dobri primeri istaknuti konkursi za finansiranje potreba mladih, medija i sporta ( u Somboru se sportske organizacije finansiraju na projektnoj bazi što nije slučaj sa Pirotom i Kraljevom) dok u nekim drugim slučajevima nisu na odgovarajući način  isprogramirani prioriteti.

Takođe rečeno je da lokalna samouprava na transparentan način objavljuje konkurse i rezultate konkursa, kao i da je dobra praksa što se na primer u slučaju finansiranja medija, koristi formular koji je kreiralo Ministarstvo kulture a sa manjim varijacijama se koristi i na nivou Pokrajine i na nivou lokalne samouprave u Somboru.

Učesnici su međutim rekli da ni najbolje sprovedene procedure ne mogu da otklone faktor partijskog pritiska u dodeljivanju sredstava i da se pored NVO kojima se novac dodeljuje za projekte koji imaju rezultate, novac daje NVO koje su povezane sa podmlacima stranaka i  kroz koje se stranke odužuju pojedincima i podmlacima za njihove političe aktivnosti tokom predizbornih kampanja.

Predstavnici NVO smatraju da je utvrđeni obim novca koji se najčešće dodeljuje premali (20.000,00 din – 70.000,00) za sprovođenje ozbiljnijih projekata i da bi bilo bolje finansirati manje projekata većim novcem, s tim da se obezbedi kontrola trošenja novca i da u tu proceduru kontrole budu uključene i NVO.

U diskusiji je takođe rečeno da Sombor nema osobu koja je u lokalnoj administraciji zadužena za saradnju sa NVO sektorom.

Takođe rečeno je da su do sada napravljeni pomaci u povećanju transparentnosti procedura finansiranja NVO iz budžeta rezultat ličnog entuzijazma pojedinaca a ne sistemskih promena u institucionalnom okviru.

Kada je reč o osobama sa invaliditetom, i finansiranja ovih organizacija malo njih priviklo na nove uslove projektnog finansiranja, nedovoljno učestvuje na konkursima, ulaže u edukaciju itd.

U diskusiji je ukazano na nedovoljnu organizovanost NVO sektora u zastupanju svojih stavova.

U uvodnom izlaganju Zoran Marković iz CRNPS podsetio je na rezultate istraživanja CRNPS vezane za budžetsku liniju 481 u prethodnom periodu i tipove nepravilnosti koji su se javljali na ovoj budžetskoj liniji.  On je takođe ukazao da su analize CRNPS dovele do promena politika i otklanjanja dela nepravilnosti u dodeljivanju novca sa ove linije. Zahvaljujući ovim nalazima, u budžetima Republike i lokalnih samouprava više nema ovakvih očitih nepravilnosti na liniji 481, što govori u prilog potrebe da se nastavi sa monitoringom budžeta i trošenja sa ove linije tim pre što je civilno društvo danas mnogo sposobnije da analizira ove podatke.

Marković je takođe govorio o pilot projektu koji CRNPS i Centar za istraživanje javnih politika sprovode u Pirotu, Kraljevu i Somboru, uz pomoć Balkanske mreža za razvoj civilnog društva i njegovim ciljevima.

Tanja Jakobi iznela je rezultate istraživanja o trošenju novca sa linije 481 iz budžeta grada Sombora u 2014. godini koji su analizirani u okviru pilot projekta.  Jakobi je iznela i podatke za druge analizirane gradove kao i ocene učesnike okruglih stolova u Pirotu i Kraljevu u vezi sa korišćenjem novca sa ove linije.

Ona je takođe govorila o ciljevima ovog istraživanja u kontekstu najavljenog intenziviranja saradnje države i civilnog sektora na nivou regiona i u okviru procesa evrointegracija i u kontekstu aktuelnog donošenja Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine.

Aleksandar Bratković direktor CRNPS je Bratković je rekao da se veoma često događa da lokalne samouprave koriste liniju 481 kao pribežište odakle se uzimaju ili se u njemu knjiže troškovi za koje nije pronađen drugi prikladniji budžetski osnov što ukazuje na nedisciplinu koji vlada u javnoj upravi posebno kada su u pitanju javne finansije a s druge strane ukazuje na potrebu, na koju je NVO sektor već ukazivao, da linija 481 treba da se učini transparentnijom.

On je takođe ukazao na lošu evidenciju korisnika linije 481 iz koje je nemoguće zaključiti ko je krajnji korisnik sredstava, kao i da se ne sme događati da se javni radovi, direktna plaćanja za NVO privatnim firmama pojavljuju na ovoj liniji jer onda građani ne znaju kako je njihov novac zaista trošen i šta je otišlo korisnicima iz NVO sektora.

Izveštaj sa okruglog stola objavlje je na sajtu soinfo.rs. Najava za okrugli sto u Somboru objavljena je na portalu Radio-televizije Vojvodine, a preneli su je i Naslovi.net. Sa SOinfo.org vest o najavi događaja preneo je portal Somborski-oglasnik.com