26Nov2015

Saradnja OCD i lokalnih samouprava u sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama – iskustva i prakse

Misija OEBS-a u Srbiji, u okviru projekta “Ovde smo zajedno - Evropska podrška za inkluziju Roma” organizovala je konferenciju „Saradnja organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava na sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama – iskustva i prakse“, 26. novembra u Beogradu.

Suzana Paunović istakla je da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava preuzela ulogu koordinacije sa resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva i zahvalila se podršci projektnog tima Misije OEBS i donatoru Delegaciji Evropske Unije u Republici Srbiji. Projekat obuhvata 6 komponenti: pristup osnovnim pravima, formiranje mobilnih timova, osnaživanje organizacija civilnog društva, uvođenje programa za prevenciju napuštanja školovanja, unapređenje uslova stanovanja i održivo zapošljavanje.

U okviru komponente jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva predviđena je podrška i obuka romskih organizacija civilnog društva kako bi se obezbedilo njihovo aktivno učešće u građanskim inicijativama. Sproveden je proces mapiranja organizacija u 20 pilot opština i gradova, kao i istraživanje potreba organizacija za obukama. Do sada je 30 organizacija civilnog društva i 4 mreže prošlo kroz tri modula obuke: učešće građana u izradi, implementaciji i monitoringu Lokalnih akcionih planova za Rome, javno zastupanje, lobiranje i umrežavanje.

Poseban segment u izradi Nacionalne strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je uključivanje civilnog društva u proces javnih rasprava kako bi se osigurala sveobuhvatnost i transparentnost ovog važnog dokumenta. Opšti cilj Strategije je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske populacije u Srbiji, a posebni ciljevi se odnose na pet prioritetnih oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna zaštita. Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović je ovlašćena da koordinira proces inkluzije Roma u Srbiji, Vladina Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva određeni su kao nadležna tela za izveštavanje o spovođenju Strategije i pratećeg Akcionog plana, a koordinatori za romska pitanja i mobilni timovi za praćenje realizacije lokalnih politika za Rome.

Na konferenciji se razgovaralo o aktivnostima Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, predstavljeni su dobri modeli saradnje OCD i lokalnih samouprava usmerenih na integraciju Roma u gradu Kragujevcu i opštini Bela Palanka, kao i rezultati MIKS istraživanja koje je sproveo UNICEF

Konferenciji je prisustvovala Marija Stanković, mlađa koordinatorka u Centru za istraživanje javnih politika.

Foto: Kancelarija za ljudska i manjinska prava