Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
16Feb2016

MUP još nije usvojio novu strategiju za borbu protiv trgovine ljudima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uprkos obećanju da će do kraja 2015. usvojitii novu Strategiju za prevenciju i sprečavanje trgovine ljudima u Republici Srbiji za period 2015 - 2022 i početni akcioni plan za implementaciju za period od 2016 - 2017. godine, to nije učinilo, piše u svojoj analizi Istinomer.  
 
MUP je ovo obećanje dao u okviru Akcionog plana za poglavlje 24 čije su poslednje izmene, u skladu sa komentarima Evropske komisije učinjene 30. mart 2015. godine.
 
Već četiri godine Srbija nema Nacionalnu strategiju za borbu protiv trgovine ljudima, odnosno dokument sa najbitnijim aktivnostima državnih institucija i nevladinih organizacija u rešavanju tog problema. 
 
U martu, nakon brojnih izmena prema preporukama Evropske komisije, Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Akcioni plan za poglavlje 24. U tom planu kao rok do kada bi trebalo doneti Strategiju u vezi sa trgovinom ljudima određen je decembar 2015.
 
Ministarstvo nije odgovorilo na upit Istinomera zašto se već četiri godine ne donosi ova strategija. 
 
Istinomer podseća da su Vlada SAD i Evropska komisija uputile kritike Srbiji zbog odlaganja donošenja Strategije. U Izveštaju Vlade SAD o trgovini ljudima u svetu za 2015. godinu konstatuje se da  Srbija mora da usvoji Nacionalnu strategiju za borbu protiv trgovine ljudima.  
U izveštaju se dalje navodi da „Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudima, ali čini značajne napore u tom pravcu.“
 
„Značajno je povećan broj identifikovanih žrtava, posebno žrtava prinudnog rada, iako su u oblasti zbrinjavanja žrtava nedostajale državne procedure za upućivanje žrtava na nevladine organizacije koje pružaju usluge, a zaposleni u centrima za socijalni rad nisu obučeni za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima. Osuđen je manji broj trgovaca ljudima, a oni koju su osuđeni dobili su male kazne. Država žrtvama nije obezbedila dovoljnu zaštitu tokom krivičnog postupka, zbog čega su one bile izložene zastrašivanju i sekundarnoj traumatizaciji“, piše u Izveštaju.
U Izveštaju EK o napretku Srbije za 2015. godinu napominje da Strategija i Akcioni plan za ovu oblast još uvek nisu doneti.
 
Opširnije pročitajte na sajtu Istinomera
 
Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima sproveo je 2014. istraživanje u opštinama Sremska Mitrovica, Pirot i Smederevo, u kojima je u prethodne dve godine zabeležen porast broja žrtava trgovine ljudima,  a žrtve se u tim sredinama suočavaju sa neprihvatanjem zajednice i bezbednosnim rizicima.
 
Ovo istraživanje bilo je deo je projekta "Unapređenje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima kroz razvoj lokalnih socijalnih politika - osnaživanje koordinativne uloge centara za socijalni rad na lokalnom nivou”, a koji je podržalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Cilj projekta je bio da ponudi model kvalitetne zaštite za žrtve trgovine ljudima u lokalnoj zajednici.
 
Rezultati istraživanja su objavljeni u publikaciji "NALAZI ISTRAŽIVANJA I PREPORUKE ZA EFIKASNIJU ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI" koju možete preuzeti ovde.