01Mar2016

Radio Beograd o rezultatima istraživanja o ranjivosti Roma kao žrtava trgovine ljudima

   Radio Beograd 1 izvestio je o predstavljanju rezultata istraživanja o ranjivosti Roma kao žrtava trgovine ljudima na debati koja je održana u Centru za istraživanje javnih politika. Istraživanje Ranjivost Roma u javnopolitičkom diskursu o borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji  koje je sprovela Jelena Jovanović, istraživačica Centra za javne politike Centralno-evropskog univerziteta pokazalo je da ne postoji komunikacija između državnih institucija na lokalnom i nacionalnom nivou kad je reč o problemima Roma.

     Kao direktna posledica tog nedostatka dolazi do neidentifikovanja romskih žrtava trgovine ljudima. Javnopolitički akteri na nacionalnom nivou tvrde da lokalni akteri ne identifikuju romske žrtve zbog neznanja, ali i straha od romskih organizacija, ukazala je Jovanovićeva.

    Izveštaj sa skupa emitovan je u emisiji Romano them Prvog programa Radio Beograda. Diskusiji su prisustvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora koji se bave problemima Roma.

   Centar za istraživanje javnih poltika sarađuje sa Centrom za političke studije Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti i  Think Thank fondom Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.