Projekat: Institucionalni grant Think Tank fonda
10May2016

UNICEF-ovo istrаživanje o rizicima digitalnog nasilja nad decom u Srbiji

UNICEF je predstavio rezultate projekta Unapređenje politike i pravnog okvira u oblasti prevencije i zaštite dece od digitalnog zlostavljanja, sprovedenog u okviru Globalnog programa za izgradnju kapaciteta u borbi protiv seksualne eksploatacije dece na internetu.

Prema objavljenim rezultatima, preko 85% dece starosti između 8 i 17 godina koja na raspolaganju imaju internet provode više od sat vremena, odnosno, preko 43% dece ovog uzrasta koristi internet dva i više sati dnevno. Ovo vreme se produžava sa uzrastom deteta, a u periodu od 10-11 godina ono značajno raste. Po proceni roditelja dečju pažnju na internetu u najvedoj meri zaokuplja zabava-razonoda i komunikacija sa vršnjačkim grupama na društvenim mrežama. PC igrice kao sadržaj i internet aktivnost pretežno zaokupljaju mušku decu, a blago gube na značaju nakon 15. godine. Komunikacija na društvenim mrežama više zaokuplja starije uzrasne grupe (nakon 12. godine), a na uzrastu od 14-17 godina to je za 70% njih svakodnevna internet aktivnost. Privatne (mail) komunikacije dobijaju na značaju u kasnijem dobu (nakon 15. godine starosti). 

Na opštoj listi briga i strahova roditelja u vezi sa njihovom decom, internet rizici zauzimaju visoko mesto. Kao najbitnije roditelji navode zabrinutost vezanu za dostupnost neprikladnog materijala (43%) i kontakte sa nepoznatim osobama na internetu (40%). Skoro 65% roditelja dece smatra da su internet i mobilne komunikacije nebezbedno i opasno mesto za njihovu decu, pri čemu je ovakav stav daleko izraženiji među roditeljima sa nižim obrazovnim statusom. Istovremeno, većina roditelja (73%) ne iskazuje ličnu bojazan i ocenu da je njihovo dete konkretno izloženo nekom od oblika internet rizika, zloupotreba i zlostavljanja.

Centar za istraživanje javnih politika je takođe objavio predlog praktične politike o bezbednosti dece na internetu u kojem je navedeno da je stupanjem na snagu Zakona o informacionoj bezbednosti i formiranjem Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti stvoren preduslov da se problemu izloženosti dece rizicima na internetu pristupi jedinstveno i da se osmisli nacionalna kampanja koja bi doprinela da se deca, roditelji i nastavnici bolje informišu o sigurnim načinima upotrebe interneta.