Projekat: Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
30Nov2015

Budžetska linija 481: Stare brige, blagi pomaci nabolje

Raspodela novca sa budžetske linije 481 – Dotacije za nevladine organizacije i dalje je netransparentnapokazali su rezultati pilot projekta "Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481, dotacije za nevladine organizacije" koji su Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) i Centar za istraživanje javnih politika sproveli u tri opštine - Pirotu, Kraljevu i Somboru, u periodu od septembra do novembra ove godine,rečeno je danas na zajedničkoj konferenciji CRNPS i Centra u Kući ljudskih prava u Beogradu.

Tokom sprovođenja projekta analizirali smo podatke o trošenju novca sa budžetske linije 481 u 2014. godini, koje su nam dostavile lokalne samouprave i organizovali tri okrugla stola sa predstavnicima lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva uključujući i tradicionalna udruženja građana (udruženja osoba sa invaliditetom, kulturno umetnička društva, dr) i drugih zainteresovanih građana.

Najveći deo novca sa budžetske linije 481 odlazi sportskim organizacijama, verskim udruženjima, Crvenom krstu, političkim strankama a svega oko jedne petine ili manje usmerava se ka udruženjima građana (NVO). Nalazi koje smo dobili analiziranjem rezultata u Pirotu i Kraljevu poklapaju se sa rezultatima prethodnih analiza koje je CRNPS sproveo od 2007 do 2010. Rezultati iz Sombora su neuporedivi.  

Uvođenje institucije konkursa u raspodeli novca sa budžetske linije 481 doprinelo je transparentnijim uslovima apliciranja u sve tri opštine, ali se ova obaveza i dalje odnosi samo na NVO i klasična udruženja građana ali ne i na sportske klubove (izuzev u Somboru), Crveni krst, verske organizacije, političke partije i druge korisnike sa ove linije.

Prakse lokalnih samouprava u saradnji sa NVO, u načinu raspodele novca i kontroli utrošenih sredstava drastično se razlikuju pokazala je analiza CRNPS i Centra za istraživanje javnih politika. Čak i u najboljim primerima (Pirot) postoji veliki prostor za poboljšanje. U procedurama budžetiranja javljaju ozbiljne greške (Sombor) a o prioritetima u finansiranju odlučuje se (i) na voluntaristički način (Kraljevo) i pod snažnim uplivom partijskih interesa.

Veliki deo novca kojim se finansiraju potrebe građana (van linije 481) raspodeljuje se na bazi diskrecionih odluka predstavnika vlasti, bez sprovođenja konkursa i utvrđenih procedura za praćenje trošenja novca i postignutih rezultata.

Ne postoji dijalog između predstavnika države, privrede i NVO o zajedničkom utvrđivanju prioriteta u finansiranju građana iako u pojedinim sredinama postoje jaki privredni subjekti (Pirot), koji izdvajaju značajne sume novca u okviru projekata korporativne društvene odgovornosti.

Lokalne samouprave nisu u mogućnosti da same određuju koliko bi novca želele da rasporede na budžetsku liniju 481. Striktna pravila sa republičkog nivoa ih prisiljavaju na oštru politiku štednje.

NVO nedovoljno međusobno sarađuju i nisu dovoljno aktivne u otvaranju dijaloga sa lokalnim samoupravama. Tamo gde je dijalog bolji (Pirot) i uslovi finansiranja NVO su bolji. Posle našeg okruglog stola u Kraljevu, prisutne NVO odlučile su da organizuju sastanak da bi utvrdile zajedničku listu zahteva prema lokalnoj samoupravi.

Rezultate istraživanja i preporuke su predstavili Aleksandar Bratković i Zoran Marković iz CRNPS i Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika.                                                

Preporuke:

neophodno je razdvojiti budžetsku liniju 481 prema korisnicima sredstava, da bi se jasnije sagledalo koliko od ukupno odobrenog novca sa ove linije odlazi ka svakoj podgrupi korisnika.

potrebno je sprovesti depolitizaciju i profesionalizaciju zaposlenih koji rade na poslovima budžeta

uključiti OCD u proces finansiranja sa budžetske linije 481 od učešća u određivanja prioritetnih potreba građana, do članstva u komisijama koje donose odluke o raspodeli novca do procesa kontrole utrošenih sredstava i merenja efekata sprovedenih projekata na budžetskoj liniji 481.

uvesti programske budžete orjentisane na očekivane rezultate korišćenja javnih sredstva i merljive pokazatelje uspešnosti njihove realizacije za sve korisnike sa budžetske linije 481.

uspostaviti mehanizme za praćenje veze i ishoda predizbornih obećanja vlasti na lokalnom nivou i javnih politika koje se zagovaraju u praksi kroz usmeravanje javnih sredstava.

dati lokalnim samoupravama veća prava u određivanju koliko novca iz budžeta žele da usmere na budžetsku liniju 481

inicirati dijalog između lokalnih samouprava, NVO i privrednih društava u određivanju prioritetnih potreba građana, podstaći udruživanje sredstava države i privrede u finansiranju tih potreba i aktivno uključiti civilni sektor u sprovođenje ovako finansiranih projekata

organizacije NVO se na terenu i kroz organizovanje konkretnih akcija moraju izboriti da ih lokalne samouprave više uvažavaju i doprineti jačanju svesti građana da treba da preuzmu snažniju ulogu u formulisanju budžetskih politika i nadzoru trošenja javnih sredstava.

Glavne nalaze i preporuke preuzmite u pdf ovde.