Projekat: Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice
11Oct2016

Održana prva godišnja ERA-LGBTI konferencija u Prištini

Prva godišnja konferencija u organizaciji ERA LGBTI - LGBTI Equal Rights Association je održana od 6. do 8. oktobra 2016. u Prištini. Konferencija je okupila 150 aktivistkinja i aktivista iz 40 organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana, Zapadne Evrope i Sjedinjenih američkih država.Organizatori skupa su: ERA LGBTI, Centar za jednakost i slobodu (Center for equality and liberty) i Centar za razvoj društvenih grupa (Center for social group development) uz podršku Evropske komisije, USAID, Hiršfeld Edi fondacije i Ministarstva spoljnih poslova Nemačke. 

Teme konferencije su bile pravni okvir i ljudska prava LGBT zajednice. Učesnice i učesnici su se složili da su problemi vidljivi u oblasti primene, a posebno kada je reč o zaštiti od nasilja, diskriminacije, zlostavljanja, povećanog obima govora mržnje kako u medijima tako i na društvenim mrežama, nedostatka pravnih dokumenata koji bi regulisali prava trans ili intersex osoba, itd. U poslednjih pet godina, nekoliko vlada je pokušalo da pripremi i primeni nacionalne i/li lokalne akcione planove. Međutim ovi pokušaju su najčešće bili neuspešni u svojoj primeni. Još uvek postoji nedostatak političke volje i konsenzusa da se novac poreskih obaveza utroši na LGBT pitanja, zanemarujući kasnije socio-ekonomske i političke posledice. Akcioni planovi, tamo gde su bili doneseni, pokazali su se kao neuspešni u uključivanju šireg kruga vladinih tela i agencija. Komparativnom analizom utvrđen je nejednak napredak u ostvarenoj saradnji sa državnim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. 

Ciljevi prve godišnje konferencije su bili: promocija bliže i jače saradnje državnii institucija i lokalnih LGBT organizacija, iniciranje regionalne međuvladine platforme kao načina da institucije razmenjuju primere dobrih praksi, evaluiraju napredak i ojačaju kapacitete, ohrabrivanje bliske saradnje LGBT organizacija tokom procesa EU integracija i učešća u identifikovanju prioriteta u oblasti vladavine prava, kao i povećanje vidljivosti LGBT pokreta.

Tokom dva dana održana su 3 plenarna panela, 12 radionica i 6 dodatnih dešavanja kao i nebrojano puno sastanaka sa ciljem osnaživanja regionalne saradnje. Naredna konferencija će biti održana u Crnoj Gori. 

Centar za istraživanje javnih politika realizuje istraživanje o percepcijama bezbednosti LGBT zajednice. U okviru ovog projekta, Centar sprovodi ankete - do sada su sprovedene dve (rezultati su dostupni ovde i ovde), dok učešće u trećoj možete uzeti posredstvom ovog linka

Izvor: Gayten-LGBT, ERA-LGBTI, Photo Source: Gayten-LGBT