20Oct2016

Širokim dijalogom sa OCD do boljeg zakona o službama bezbednosti

Na Fakultetu bezbednosti je 19. oktobra u okviru Centra za primenjenju bezbednost organizovana stručna rasprava o Modelu zakona o službama bezbednosti čiji je kreator Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Na skupu su govorili izvršni direktor BCBP-a Predrag Petrović i profesor Fakulteta bezbednosti Božirad Banović, nekadašnji generalni inspektor vojnih službi bezbednosti. Moderator rasprave je bio asistent Fakulteta bezbednosti Ivan Dimitrijević.
 
Model zakona predviđa osnivanje Generalnog inspektorata službi bezbednosti, kao posebne službe Vlade, i Tehničkog operativnog centra kao posebne organizacije koja pruža objedinjene tehničke usluge službama i policiji prilikom primene zakonom utvrđenih posebnih mera i postupaka, odnosno posebnih dokaznih radnji kojima se vrši tajni nadzor elektronskih komunikacija, telekomunikacijskih usluga i informacionih sistema. Takođe je predviđeno spajanje vojnih službi u jednu, te bi se obaveštajno-bezbednosni aparat sastojao (umesto sadašnje tri službe) od dve – jedne vojne VOAB i jedne civilne BIA. Prema rečima Petrovića, ovaj model je kreiran na osnovu ekspertskih intervjua sa pripadnicima službi, akademskom zajednicom, novinarima, dok su intervjui sa političarima uglavnom izostali zbog toga što Vlada u tom trenutku nije bila formirana.
 
Profesor Banović je predočio izvesne pravne nedostatke predloženog Modela zakona o službama bezbednosti, ali i ukazao da je ovakva diskusija neophodna, ne samo u akademskoj zajednici, nego i sa drugim organizacijama civilnog društva. On je takođe istakao i da je predloženi model odličan put ka racionalizaciji obaveštajno-bezbednosnog sistema koji mora biti fleksibilan u pogledu pretnji. On je međutim ukazao na problem transparetnosti rada službi i kontrole njihovog rada jer kako kaže, „u službama postoji uvek mogućnost zloupotrebe hitnih procedura, s tim što izuzeci posle izvesnog vremena postaju pravilo“.
 
Panelisti su se složili da je neophodno jačati dijalog o ovakvim temama, kao i da ovaj model nije idealno rešenje, ali svakako može doprineti efikasnijem, ali i kontrolisanijem radu službi bezbednosti. Tako predložena rešenja ovog modela zakona, prema rečima Petrovića predstavljaju osnovu za širi dijalog. Petrović je naglasio da je jedan od rezultata ekspertskih intervjua ukazao da čak ni predstavnici obaveštajno-bezbednosnog aparata nisu u stanju da jasno i precizno identifikuju pretnje koje ugožavaju Srbiju. Stoga je i jedan od zaključaka rasprave da Srbija ne može efikasno reformisati obaveštajno-bezbednosni aparat ukoliko ne zna sa kojim se pretnjama suočava. 
 
Dijalog koji su vodili panelisti bio je konsultativnog karaktera. Prema rečima moderatora Dimitrijevića, osnovna ideja skupa je bila da se pored promocije Modela zakona i jačanja ovakve vrste rasprave preispitaju odredbe Modela u cilju kreiranja što efikasnijeg rešenja, koji bi se eventualno našao u proceduri Narodne skupštine.
 
Stručnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Centra.