Projekat: Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost
17Nov2016

Da li nas oružje štiti ili plaši? – Novi policy brief CENTRA

Centar za istraživanje javnih politika objavio je novi policy brief o analizi postojeće prakse, stavova mladih i žena o posedovanju vatrenog oružja, kao i preporuka u vezi sa problemom rasprostranjenosti vatrenog oružja u Srbiji. Ovaj policy brief je nastao kao rezultat Centrovog angažmana na projektu „Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednosti“ koji je podržala organizacija CLAIM! Mreža građana za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a u okviru granta koji je EU 2012. godine dodelila ovoj Mreži.

U policy briefu pod nazivom „Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost: Da li nas oružje štiti ili plaši?“, istraživački tim je predstavio rezultate četiri fokus grupa sa mladima i ženama koje su sprovedene u Beogradu, Tutinu, Kragujevcu i Kruševcu. Pored analiziranih stavova koji su dovođeni u kontekst uticaja rasprostranjenosti vatrenog oružja na mlade i žene, u radu su predstavljene i dosadašnje strategijske i legislativne prakse. Kao rezultat ovog rada predstavljene su preporuke za unapređenje ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama i poboljšanje rezultata kampanje za legalizaciju i predaju vatrenog oružja uz osvrt na novi strateški dokument za kontrolu vatrenog oružja, čije je donošenje u planu.

Stavovi prikupljeni tokom fokus grupa potvrdili su da su mladi društvena grupa u višestrukom riziku. Prisustvo oružja među mladima je značajno, a ovo se vidi kao još jedna posledica teškog položaja u kome se mladi nalaze, obeleženog apatijom, teškoćama u zapošljavanju, promocijom negativnih uzora kroz masovne medije i povećanim prisustvom droga i kriminalnih aktivnosti. U kontekstu nasilja nad ženama, prepoznato je da žrtve teže napuštaju nasilni odnos ukoliko je prisutno vatreno oružje u domaćinstvu, koje predstavlja dodatni izvor straha i potčinjenosti za žrtvu. Primeri navedeni tokom fokus grupa potvrđuju snažnu rodnu dimenziju ovog problema, kao i specifičan uticaj koji prisustvo oružja u domaćinstvu može imati na žene, posebno u patrijarhalnim sredinama i porodicama.

CENTAR nastavlja da sistematično prati ovu oblast i predlaže preporuke za unapređenje postojećih praksi, kako bi se smanjila zastupljenost posedovanja (ne)legalnog vatrenog oružja i njegove zloupotrebe, posebno u kontekstu bezbednosti ranjivih grupa. Projekat je osmislila i započela nedavno preminula direktorka i ko-osnivačica CENTRA Svetlana Đurđević Lukić.