18Nov2016

Periodične vesti CENTRA

Odata počast Svetlani Đurđević Lukić na Human Security Conference u Beogradu

Istraživačica London School of Economics (LSE) Mary Martin odala je počast nedavno preminuloj Svetlani Đurđević Lukić, koosnivačici Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR), na Konferenciji o ljudskoj bezbednosti održanoj 3. i 4. novembra u Beogradu.

„Svetlanin doprinos istraživanju ljudske bezbednosti, i njen fokus na bezbednosne pretnje s kojima se građani Srbije susreću u svom svakodnevnom životu, predstavljaju trajan doprinos ovoj oblasti. CENTAR je bio među prvim think tankovima u Srbiji koji se bavio bezbednošću ranjivih grupa, a jedna od ključnih tema kojima se Svetlana bavila u poslednje vreme bila je veza između posedovanja nelegalnog oružja i nasilja u porodici“, rekla je Mary Martin.

Martin je istakla da Svetlanin doprinos ljudskoj bezbednosti neće biti zaboravljen.

,,Svetlana je uvek je bila predana i puna saosećanja, a istraživanju o ljudskoj bezbednosti prilazila je strasno i savesno. Ostavila je trajni trag za sobom", ocenila je Martin.

Svetlana Đurđević Lukić je jedna od koosnivačica CENTRA i bila je njegova direktorka do iznenadne smrti 24. septembra. Svetlana je poginula nekoliko dana pre nego što je trebalo da odbrani doktorsku tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, pod naslovom “Uloga Ujedinjenih nacija u izgradnji mira: Slučaj istočni Timor”, zasnovanoj na empirijskim istraživanjima koje je obavljala tokom boravka u Severnom Timoru, gde je bila angažovana kao istraživačica tima LSE.  Svetlanina doktorska teza biće objavljena u izdanju CENTRA početkom iduće godine.

 

AKTIVNOSTI CENTRA

Tim Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR) predstavio je 14. novembra predlog praktične politike, nastao kao rezultat kvalitativnog istraživanja odnosa mladih i žena prema oružju u okviru projekta Posedovanje oružja i ljudska (ne)bezbednost: Uticaj na mlade i žene. U prisustvu stručnjaka iz ove oblasti, i kolega iz partnerskih organizacija iz civilnog sektora predstavili smo osnovne nalaze i preporuke ovog projekta na kojem je radila i nedavno preminula Svetlana Đurđević Lukić, koosnivačica CENTRA. Prezentacija je održana u u prostorijama CENTRA. Sprovođenje ovog projekta podržao je CLAIM! Mreža građana za mir, pomirenje i   ljudsku bezbednost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, u okviru granta koji je Evropska unija 2012. dodelila ovoj Mreži, čija je vodeća organizacija Helsinški odbor Turske.

U Beogradu će 17. i 18. novembra biti organizovana konferencija Speak-Up! Follow Up - U susret savremenoj medijskoj politici, koja predstavlja nastavak konferencije Speak- Up!3 koja se tradicionalno održava u Briselu u organizaciji Evropske komisije, TACSO P2P Program EU i Odeljenje za medije OEBS-a u Srbiji, u saradnji sa Delegacijom EU u Repblici Srbiji. U okviru ove konferencije 18. novembra Tanja Jakobi, dugogodišnja članica i ad interim direktorka CENTRA, biće zajedno sa Petrom Jeremićem (UNS, Savez za štampu) uvodničarka na temu “Urednici, vlasnici, novinari i građani: Transformacija profesije koja je u krizi” .

Krajem novembra CENTAR će predstaviti predlog praktične politike mlade istraživačice Marije Todorović, koja se bavila analizom učešća žena u političkoj sferi i njihovim doprinosom u kreiranju rodno snezitivnog političkog diskursa. Ova  analiza predstavlja nastavak CENTROVIH  interesovanja za analiziranje predizbornih kampanja (2014./2016.) u kontekstu senzibilisanosti političkih partija za potrebe ranjivih grupa i prisustvo ovih politika u njihovim programima.

CENTAR će, u saradnji sa OEBS 28. novembra, ekspertskoj javnosti, nosiocima javnih politika i predstavncima civilnog sektora predstaviti draft studije nastale kao rezultat istraživanja u okviru projekta Kako reforma sektora bezbednosti utiče na  ljudsku bezbednost u Srbiji: Ponovna procena uticaja reforme sektora bezbednosti na LGBT populaciju, koji je podržao OEBS. U studiji su prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja o ostvarenom napretku i dinamici odnosa između reformi sprovedenih od 2011. godine do danas i ljudske bezbednosti LGBT populacije. Kao polazna tačka procene napretka, poslužili su rezultati prethodnog istraživanja CENTRA Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti: studija slučaja LGBT (2011), koja je prvi put, u žižu istraživačke javnosti stavila bezbednost LGBT populacije u Srbiji u kontekstu njihovog odnosa sa policijom i vojskom. Rezultati studije će biti predstavljeni najširoj javnosti krajem decembra u Medija centru. Na obe studije je kao vodeća istraživačica radila Svetlana Đurđević Lukić zajedno sa Jelenom Radoman.

Branka Anđelković i Maja Kovač iz CENTRA, vodeće su autorke najnovijeg Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti zajednica na rizike od prirodnih katastrofa. U okviru UNDP promocije one će tokom decembra predstaviti rezultate ovog istraživanja. Izveštaj istražuje značaj formalnih i neformalnih društvenih mreža i informisanja u brzom odgovoru na krize u opštinama u Srbiji koje su u poslednjih deset godina bile izložene poplavama i drugim prirodnim katastrofama.U okviru aktivnosti CENTRA autorke će takođe predstaviti i dva predloga praktične politike inspirisana radom na ovom projektu. Prvi predlog praktične politike bavi se pitanjem da li je potrebno formulisati i zasebnu strategiju/okvir za lokalne uprave i samouprave za pripremu i reagovanje na prirodne katastrofe da bi se minimizirao njihov negativni socijalno-ekonomski uticaj na lokalno stanovništvo, a drugi zagovaranjem novog zakona o volontiranju, koji bi trebalo da reguliše pitanje volontiranja u vanrednim situacijama.

Nov član CENTRA je Filip Stojanović. Master studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu završio je 2016. godine odbranivši tezu „Konceptualizacija nacionalnog interesa u studijama bezbednosti“. Na istom fakultetu je završio i osnovne akademske studije. Tokom studija, učestvovao je u radu istraživačkih centara. Od januara do oktobra 2015. godine angažovan je kao student demonstrator na Fakultetu bezbednosti na predmetima Sistemi bezbednosti, Obaveštajne i bezbednosne služne i Uvod u studije bezbednosti, dok je od marta do septembra 2015. godine bio stažista u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP na projektu „Unapređena otpornost za odgovor na vanredne situacije“. Završio je Zimsku školu međunarodnih odnosa „Aktuelni politički i bezbednosni izazovi u međunarodnim odnosima“ koju je organizovao Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beograd, kao najbolji polaznik. Filip je posebno zainteresovan za ljudsku bezbednost, reformu sektora bezbednosti, nacionalnu i urbanu bezbednost. U toku dosadašnjeg istraživačkog rada, Filip je objavio nekoliko naučnih radova u časopisima iz kategorije M53, kao i nekoliko predloga praktičnih politika.

 

NOVI PROJEKTI CENTRA

CENTAR trenutno sprovodi tri nova projekta iz oblasti ljudske bezbednosti i socijalnih politika.

CENTAR je krajem septembra počeo sprovođenje projekta ,,Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika,” koji podržava Holandska ambasada u Beogradu iz programa MATRA. Istraživanje se oslanja na CENTROV prethodni rad u domenu ljudske bezbednosti i ljudskih prava osetljivih grupa. Tim CENTRA će sprovesti intervjue, fokus grupe i analizu medijskog izveštavanja o temama rodno zasnovano nasilje i zloupotrebe oružja. Sveobuhvatni cilj projekta jeste uključivanje ove teme u relevantne strategije i javne debate i formulisanje konkretnih preporuka javnih politika u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem i zloupotrebom oružja u kontekstu evropskih integracija, kroz Poglavlje 24, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Zakon o oružju i municiji i drugih, kao i NAP za primenu SB UN Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost u Srbiji. Ovaj projekat je idejno osmislila Svetlana Đurđević Lukić, koja je bila istaknuta ekspertkinja iz regiona za pitanja lakog i streljačkog naoružanja i municije.

Projektom ,,Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja", Forum Roma Srbije i CENTAR se pridružuju naporima da se pronađu modaliteti reintegracije Roma povratnika po Sporazumu iz readmisije kroz javne politike na nacionalnom i lokalnom nivou. U fokusu projekta, čije je sprovođenje počelo u novembru, jeste istraživanje novih opcija za zapošljavanje Roma povratnika u partnerstvu sa evropskim i domaćim poslovnim asocijacijama i kroz proaktivne politike prema partnerima iz EU za otvaranje mogućnosti za sezonsko zapošljavanje Roma povratnika u EU kroz legalne kanale.Takođe, rezultati istraživanja tretmana Roma povratnika u javnom diskursu (kroz medije i izjave relevantnih kreatora javnih politika) biće iskorišćeni za pokretanje diskusije unutar civilnog društva, javnih institucija i u široj javnosti o novim oblicima diskriminacije Roma povratnika i eventualnim efektima priliva migranata i mera štednje u Srbiji na nove forme diskriminacije Roma povratnika.

Nastavak projekta ,,Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja, fokusiran je na promociju rezultata ovog naučnog regionalnog projekta o ruralnom razvoju na Balkanu, i jednog od prvih istraživanja koje je ravnopravno tretiralo ekonomske i društvene aspekte ruralnog razvoja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. U ovom istraživanju, koje je sprovedeno 2015. godine, pitali smo poljoprivrednike koliko su upoznati sa programima ruralnog razvoja i subvencijama koje ove tri države nude? Kako ocenjuju sam proces prijavljivanja za te programe, a kako svoje dosadašnje iskustvo u korišćenju mera iz programa ruralnog razvoja? Takođe, istraživanje je mapiralo strukturu formalnih i neformalnih društvenih mreža koje poljoprivrednici koriste da bi unapredili proizvodnju na svom gazdinstvu; motive i razloge saradnje sa drugim gazdinstvima, kao i motive i razloge (ne)učestvovanja poljoprivrednika u organizacijama i/ili udruženjima koja deluju u ruralnim sredinama. Projekat se finansira iz Programa za promociju regionalnog istraživanja Zapadnog Balkana (RRPP). Glavni partner na projektu je Udruženje agroekonomista Republike Makedonije (AAEM), dok su ko-partneri CENTAR i individualni istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

 

Tanja Jakobi, izvršna direktorka CENTRA

U oktobru 2016. Tanja Jakobi imenovana je za izvršnu direktorku CENTRA u prelaznom periodu. Tanja se pridružila CENTRU u jesen 2010. kao specijalista za komunikacije, a od 2014. godine je u organizaciji aktivna i kao projektna menadžerka i istraživačica. Jakobi ima bogato novinarsko i uredničko iskustvo u vodećim srpskim, ali i stranim medijima, kao što su Economist Intelligence Unit i Institutional investitor. U poslednje tri godine intenzivno se bavi istraživanjima vezanim za prekarni rad novinara i efekte medijskih politika na aktivizam medijskih radnika, javni diskurs i ranjive grupe. Takođe, angažovana je kao urednik na istraživanima vezanim za procene efikasnosti medijske strategije i preporuke javnih politika u medijskom sektoru. Jakobi često gostuje u domaćim i stranim medijima kao komentatorka i analitičarka na teme iz svoje oblasti.