Projekat: Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
01Mar2017

Koliko smo danas udaljeni od usvajanja Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije Žene, mir i bezbednost?

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) uz podršku Misije OEBS-a organizuje diskusiju o uticaju Rezolucije UN Žene, mir i bezbednost na lokalne zajednice. Na skupu, koji će biti organizovan 2. marta u velikoj sali Medija centru od 11 do 13 časova, govoriće se o tome koliko smo danas udaljeni od usvajanja Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije Žene, mir i bezbednost (NAP 1325), kao i koje su najvažnije bezbednosne teme koje ovaj dokument treba da prepozna. Nakon toga, govorićemo o procesuiranju učinilaca seksualnog nasilja učinjenog tokom ratova na prostoru bivše SFRJ, kao i o mogućnosti oduzimanja vatrenog oružja učiniocima nasilja, što je posebno važno pitanje za lokalne zajednice.

Na skupu će govoriti: Predstavnik/ca Misije OEBS u Srbiji, Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Maja Bjeloš, istraživačica, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Tanja Jakobi, v.d. direktorke, Centar za istraživanje javnih politika i Milica Kostić, direktorka pravnog programa, Fond za humanitarno pravo. 

Vlada Republike Srbije je pripremila Predlog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN u Srbiji (NAP 1325) za period od 2016 – 2020, čije se usvajanje očekuje. Istovremeno sa izradom Predloga NAP-a tokom 2016. godine, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) uz podršku Misije OEBS-a je okupio organizacije civilnog društva koje u fokusu imaju zaštitu i promociju ljudskih prava, a posebno prava žena.

BCBP i okupljene organizacije čine neformalnu mrežu OCD za praćenje i sprovođenje NAP-a 1325 (2016-2020), a čiji je cilj da osigura veću uključenost civilnog društva u proces definisanja prioriteta, izrade plana i praćenja efekata NAP-a 1325.
Mreža OCD za praćenje i sprovođenje NAP-a 1325 želi da podstakne Vladu Srbije da što pre usvoji postojeći Predlog Akcionog plana. Nakon toga, Mreža će se posebno fokusirati na integrisanje akcionog plana u lokalne politike i njihove rezultate.