Projekat: Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
23Mar2017

Poseta prihvatnom centru u Beloj Palanci

Tim CENTRA i Foruma Roma Srbije (FRS) posetio je 20. marta 2017. prihvatni centar u Beloj Palanci. Tom prilikom organizovan je sastanak sa predstavnicima Komeserijata za izbeglice i migracije (KIRS). Takođe intervjuisani su Romi povratnici po sporazumu o readmisiji koji u inostranstvu proveli više od godinu dana. U Beloj Palanci postoji prihvatni centar za interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji, a od nedavno i centar za prihvat migranata. Kada je reč o povratnicima, 28 osoba se trenutno nalazi u prihvatnom centru i većina njih je došla iz Nemačke i Luksemburga. CENTAR i FRS su nastojali da prikupe informacije o iskustvima Roma povratnika u procesu njihove integracije u srpsko društvo posebno s obzirom na pristup obrazovanju, zapošljavanju i izloženost diskriminaciji. 

Poseta Beloj Palanci realizovana je u okviru sprovođenja projekta „Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja“, koji je podržala Fondacija Otvoreno društvo – inicijativa za Evropu (OSIFE) i Kancelarija romske inicijative (Roma Initiatives Office). Cilj projekta je da se unapredi dijalog o javnim politikama i partnerstvo na lokalnom i nacionalnom nivou i inicira promene u pristupu inkluziji Roma povratnika kroz unapređivanje obrazovanih politika / mogućnosti zapošljavanja Roma povratnika u Srbiji. U fokusu projekta je naročito istraživanje novih opcija za zapošljavanje Roma povratnika u partnerstvu sa evropskim i domaćim poslovnim asocijacijama i kroz proaktivne politike prema partnerima iz EU za otvaranje mogućnosti za sezonsko zapošljavanje Roma povratnika u EU kroz legalne kanale.