Projekat: Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti
09Nov2017

Ima li meraka ako građani nisu bezbedni: uključivanje problema rasprostranjenosti vatrenog oružja u strateški bezbednosni okvir grada Niša

Smanjenje količine oružja u ilegalnom posedu i broj zloupotreba oružja u legalnom posedu trebalo bi uključiti u postojeći strateško-bezbednosni okvir grada Niša i u delovanje Lokalnog saveta za bezbednost grada Niša. Ovo je glavna preporuka iz predloga praktične politike koji su u Nišu, 9. novembra 2017. godine, u prisustvu predstavnika Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Beogradu, lokalnih institucija i organizacija i nevladinog sektora predstavili članovi Centra za istraživanje javnih politika. 

CENTAR je nevladina organizacija istraživačkog tipa iz Beograda koja je tokom septembra ove godine sprovela terensko istraživanje u Nišu i analizirala dostupne sekundarne podatke o stanju ljudske bezbednosti u Nišu. U svojoj analizi CENTAR se između ostalog poziva i na podatke koje je u svoj proceni javne bezbednosti u Srbiji iz 2016. godine iznelo Ministarstvo unutrašnjih poslova. U ovom dokumentu MUP je svrstao Niš u gradove sa povećanim rizikom od kriminalnih aktivnosti, vršnjačkog nasilja i maloletničke delikvencije koji uključuju i korišćenje vatrenog oružja.

„S obzirom na to da je u Nišu u toku izrada teksta nove strategije bezbednosti i pratećeg akcionog plana, smatramo da je ovo dobra prilika da se upravo smanjenje rasprostranjenosti ilegalnog i broja zloupotrebe legalnog oružja uvrste u nov tekst strategije i predvide konkretne mere u akcionom planu“, rekao je Filip Stojanović, istraživač CENTRA.

Niš je prepoznat kao grad sa velikim potencijalom za lokalizaciju javnih politika vezanih za legalizaciju oružja i podizanje kulture bezbednog rukovanja oružjem jer ima jedan od najbolje organizovanih i najaktivnijih Lokalnih saveta za bezbednost i nevladin sektor koji aktivno radi na suzbijanju nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja i drugim merama koje se odnose na jačanje ljudske bezbednosti u Nišu.

Ratna prošlost, tradicija i kriminal prepoznati su kao glavni uzroci rasprostranjenosti vatrenog oružja u Nišu.

U Nišu 4.464 osobe poseduje dva ili više komada vatrenog oružja, a šest osoba ima dozvolu za njegovo nošenje. Građani poseduju 8.847 komada lovačkog oružja. Podaci MUP-a pokazuju da je u poslednjih pet godina u Nišu pravosnažno osuđeno 385 lica za krivična dela izrađivanja i nabavljanja oružja i sredstva namenjenih za izvršenje krivičnih dela i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Takođe u 2016. godini protiv 139 lica vođen je prekršajni postupak zbog nedostavljanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Tokom kampanja organizovanih u poslednje tri godine, Policijska uprava u Nišu  prikupila je 159 komada oružja od ukupno 10.059 koliko je prikupljeno na republičkom nivou.  Iako je ovo značajna količina predatog oružja, ostaje pitanje kako motivisati vlasnike da preostale količine predaju ili legalizuju.

Institucije i pojedinci sa kojima su istraživači CENTRA razgovarali tokom istraživanja izneli su niz praktičnih predloga za prilagođavanje nacionalnih kampanja za predaju i legalizaciju oružja lokalnom niškom kontekstu, između ostalog  uključivanjem ovog problema u postojeće aktivnosti institucija i civilnog sektora i njegovo povezivanje sa lokalnim fenomenima. Lokalizacija kampanja za predaju i legalizaciju oružja u Nišu bi mogla da obuhvati: proizvodnju i distribuciju video spotova na lokalnim televizijskim kanalima, izradu mobilne aplikacije o elementima kampanja, stvaranje partnerstava sa kompanijama koje posluju u Nišu kroz princip društveno odgovornog poslovanja, korišćenje postojećih resursa institucija i civilnog sektora i zagovaranje shvatanja da nema „niškog meraka“ nesavesnim korišćenjem vatrenog oružja.

„Uspešno ostvarivanje ovih ciljeva je preduslov za unapređivanje bezbednosti pojedinca, porodice i zajednice u Nišu“, rekla je Tanja Jakobi, izvršna direktorka CENTRA.

Istraživanje u Nišu sprovedeno je u okviru projekta  ,,Građani na straži: Učešće javnosti i lokalizacija sektora bezbednosti“ koji CENTAR realizuje uz podršku Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji. Pored Niša, projekat je sproveden u još dve lokalne zajednice – u Zemunu i Mladenovcu, sa ciljem ispitivanja mogućnosti lokalizacije kampanja za legalizovanje i predaju vatrenog oružja u Srbiji.

Sprovođenjem ovog projekta CENTAR želi da doprinese unapređenju primene postojećih zakona, pre svega Zakona o oružju i municiji i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Zakona o privatnom obezbeđenju, kao i sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za primenu rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (2017-2020). Takođe, CENTAR želi da da doprinos osmišljavanju Stretegije za kontrolu streljačkog i lakog naoružanja u Srbiji za period 2017 – 2020, čija izrada je u toku.

Ovaj projekat se oslanja na dugogodišnja istraživanja CENTRA o uticaju lakog i malokalibarskog oružja na ljudsku bezbednost („Rodno zasnovano nasilje i zloupotreba oružja“ (2017), „Posedovanje vatrenog oružja i ljudska bezbednost: Da li nas oružje štiti ili plaši“ (2016), ,,Oružje na meti“ (2014)).