Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
10Mar2013

Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni i vide li napredak?

Kako pripadnice i pripadnici romske manjine opažaju vlastitu bezbednost i da li vide promene u delovanju sektora bezbednosti  - to je predmet novog istraživanja Centra za istraživanje javnih politika. Istraživanje je inspirisano brojnim izveštajima u kojima se konstatuje da su Romkinje i Romi u Republici Srbiji u samom vrhu liste najugroženijih i diskriminaciji najizloženijih društvenih grupa, kao i ranijim istraživanjem Centra o LGBT populaciji i sektoru bezbednosti u Srbiji. U sklopu ovog projekta, istraživački tim Centra baviće se i pitanjem kako romska manjina opaža rad policije i vojske kao glavnih tradicionalnih aktera sektora bezbednosti, i analizirati politike koje su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane usvojili u radu sa pripadnicima romske manjine.

Projekat Centra na tragu je brojnih programa i mera usmerenih ka poboljšanju i unapređenju položaja romske manjine u Srbiji, i specifično fokusiran na jednu od nedovoljno istraženih tema - bezbednosnog aspekta života romske manjine u Srbiji. Centar želi da ovim projektom proširi postojeći korpus istraživanja o položaju Romkinja i Roma u Srbiji, i doprinese evaluaciji druge generacije reformi sektora bezbednosti.

Od usvajanja Dekade inkluzije Roma 2005-2015. u Srbiji su  formulisani razni programi usmereni ka socijalnom uključivanju Roma sa namerom da se odgovori na probleme siromaštva i socijalne isključenosti ove populacije. Strategija za unapređivanje položaja Roma iz 2009. godine, kao ključni strateški dokument u ovoj oblasti, identifikovala je obrazovanje, stanovanje, zdravstvo i zapošljavanje kao ključne oblasti u kojima je nužno unapređenje položaja ove manjine. U skladu sa ovim, pokrenuti su programi podrške uvođenjem pedagoških asistenata u Ministarstvu prosvete, zdravstvenih medijatora u Ministarstvu zdravlja i koordinatora za romska pitanja u lokalnim samoupravama. Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike su usvojili odgovarajuće programe u delokrugu svojih nadležnosti kako bi odgovorili na probleme dugogodišnje isključenosti sa tržišta rada većine pripadnika romske manjine, odnosno na potrebu bolje uključenosti ove populacije u sistem socijalne podrške.

Uprkos ovim merama, evaluacije rada postojećih mehanizama, poput Procene efikasnosti loklanih mehanizama socijalnog uključivanja Romkinja i Roma koju je Centar objavio januara 2013. godine,  ukazuju na to da brojni problemi romske manjine u Srbiji opstaju. Napomenimo samo neke od njih kao što su značajno niže očekivano trajanje života u odnosu na ukupnu populaciju, visoka stopa smrtnosti dece, nepismenost i isključenost iz obrazovnog sistema i tržišta rada. Takođe, tu su i problemi uslova stanovanja, postojanja neformalnih naselja, kao i pristupa ličnim dokumentima. Nepovoljan položaj Romkinja i Roma, dodatno je opterećen eksternim faktorima. Brojna ponovljena istraživanja pokazuju da građani i građanke Srbije iskazuju najveći stepen etničke distance prema romskoj manjini, i sugerišu da je ona izložena različitim vidovima diskriminacije.

Centar za istraživanje javnih politika namerava da kroz istraživanje o ljudskoj bezbednosti romske manjine u Srbiji stekne uvide u to šta su najveće bezbednosne pretnje i kako vlastitu bezbednost opaža manjina u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, i da u tom kontekstu analizira posebne podgrupe ove manjine višestruko ranjive kao što su žene, povratnici u zatvorski sistem, lica vraćena na osnovu sporazuma o readmisiji i interno raseljeni.

Takođe, ispitivanjem odnosa ove manjine sa državnim aparatom sile želimo da odgovorimo na pitanje da li su, kako i u kojoj meri reforme sprovedne u sektoru bezbednosti od 2000. godine doprle do ove populacije i da li su dale doprinos unapređenju njene ljudske bezbednosti.

Imajući u vidu značajne regionalne i lokalne različitosti i kontekste života Romkinja i Roma u Srbiji, Centrov istraživački tim će obaviti terensko istraživanje u najmanje 6 opština u Srbiji gde će kroz rad fokus grupa sa ispitanicima razgovarati o njihovoj percepciji vlastite bezbednost i odnosa sa sektorom bezbednosti; kroz intervjue sa predstavnicima lokalnih zajednica zaduženih za unapređenje bezbednosti na lokalu, i predstavnika dva ministarstva, Centar namerava da prikupi podatke o politikama na lokalnom i državnom nivou usmerenim ka unapređenju bezbednosti romske manjine.

Istraživanje podržava Misija OEBS-a u Srbiji u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju. Nalaze ćemo objaviti u  2014. godini.